Show All PDF Close modal

เอาใจเขา มาใ่ส่ใจเรา

ชื่อ อาจารย์ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียน
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มกิจการนักศึกษา
อีเมล thitirat@bcnsprnw.ac.th, thitirat@bcnsprnw.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
45 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-213741

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ชำนาญการพิเศษ

  พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551


  พยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลบรามราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

  พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2547


  พยาบาลวิชาชีพ 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสวรรค์

  พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544


  วิทยาจารย์ 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสวรรค์

  พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2543


  พยาบาลวิชาชีพ 5 วิทยาลัยพยาบาลนครพนม

  พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539


  วิทยาจารย์ 5 วิทยาลัยพยาบาลนครพนม

  พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538


  วิทยาจารย์ 4 วิทยาลัยพยาบาลนครพนม

  พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536


  พยาบาลวิชาชีพ 4 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ

  พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2534


  พยาบาลวิชาชีพ 3 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ