(The Situations of Complementary and Alternative Medicine Use for Rehabilitation among Stroke Patients.) (บทความวิชาการ)
สถานการณ์ใช้แพทย์ทางเลือกในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง


ชื่อนักวิจัย ::   มธุรดา บรรจงการ, ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียน, มัณทนา สุพรรณไพบูลย์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   (The Situations of Complementary and Alternative Medicine Use for Rehabilitation among Stroke Patients.) (บทความวิชาการ) สถานการณ์ใช้แพทย์ทางเลือกในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (บทความวิชาการ)
ประเภทการวิจัย ::  Qualitative research
ชนิดการวิจัย ::  Other
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยทางคลินิก
สถานะ ::  ตีพิมพ์/นำไปใช้งาน
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2561
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  บริหารการพยาบาล
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 5,000.00 3 ธ.ค. 2561 ถึง 28 ก.พ. 2562

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Maturada Bunjongkarn หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056-213741(222) maturada10@yahoo.com 80.00 80.00
2 Thitirat Phankhian นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056-213741 thitirat@bcnsprnw.ac.th, thitirat@bcnsprnw.ac.th 10.00 10.00
3 Muntana Supanpaiboon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056-213741(221) jumjim2544@hotmail.com 10.00 10.00