The Situation of Complementary and Alternative Medicine Use for Rehabilitation among Stroke Patient
สถานการณ์ใช้แพทย์ทางเลือกในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   มธุรดา บรรจงการ, สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์, ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียน, มัณทนา สุพรรณไพบูลย์
ชื่อวารสาร ::  BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING, UTTARADIT JOURNAL
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 63-71
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2562
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   แพทย์ทางเลือก,ฟื้นฟูสภาพ,โรคหลอดเลือดสมอง
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • 6. 2562 (สถานการณ์ใช้แพทย์ทางเลือกในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง) ดร.สุภาเพ็ญ ดร.มธุรดา อ.ฐิติรัตน์ อ.มัณทนา.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • 2562 (สถานการณ์การใช้แพทย์ทางเลือกฯ) วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 11(1) ม.ค.-มิ.ย. ผอ., ดร.มธุรดา, อ.ฐิติรัตน์ และ อ.มัณทนา.pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Maturada Bunjongkarn ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056-213741(222) maturada10@yahoo.com 85.00 N
  2 Supapen Panawatthanapisuit ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056-213741(311) supapen.p@bcnsprnw.ac.th, supapen_spr@yahoo.com, supapen.spr@gmail.com 5.00 N
  3 Thitirat Phankhian ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056-213741 thitirat@bcnsprnw.ac.th, thitirat@bcnsprnw.ac.th 5.00 N
  4 Muntana Supanpaiboon ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056-213741(221) jumjim2544@hotmail.com 5.00 N