วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์


กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์


สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล