Factors related to humanize care in nursing students
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล


ชื่อนักวิจัย ::   ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์, ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียน
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  Quantitative research
ชนิดการวิจัย ::  Descriptive research
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยการเรียนการสอน
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2561
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 37,300.00 26 ธ.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Srisuda Eklakanarat หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056-213741(211) srisudalek@gmail.com 80.00 80.00
2 Thitirat Phankhian นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056-213741 thitirat@bcnsprnw.ac.th, thitirat@bcnsprnw.ac.th 20.00 20.00