Show All PDF Close modal

เอาใจเขา มาใ่ส่ใจเรา

ชื่อ อาจารย์ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียน
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มกิจการนักศึกษา
อีเมล thitirat@bcnsprnw.ac.th, thitirat@bcnsprnw.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
45 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-213741

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2563
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1201 มโนมติ ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล

   พย.1307 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1204 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 2

   พย.1308 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1309 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2

 • ปีการศึกษา  2562
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1307 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1308 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1309 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2

 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1314 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

   พย.1201 มโนมติ ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

   พย.1315 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

   พย.1205 สารสนเทศทางการพยาบาล การสอนและการให้การปรึกษาทางสุขภาพ

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1205 สารสนเทศทางการพยาบาล การสอนและการให้การปรึกษาทางสุขภาพ