Development of Curriculum to Enhance Desirable Characteristics Through Dialogue for Nursing Students
โครงการวิจัยการประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) ของเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ 


ชื่อนักวิจัย ::   นภัสวรรณ บุญประเสริฐ, ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียน, วาสนา เรืองจุติโพธิ์พาน, อัญสุรีย์ ศิริโสภณ, วันดี แย้มจันทร์ฉาย
ชื่อการประชุม ::  Researches and Creative Solutions for Sustainable Local Development, 487-500
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๐ : ๒๕๕๗ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (โปสเตอร์) (20 พ.ย. 2557 ถึง 21 ธ.ค. 2557)
ระดับ/การกลั่นกรอง/ประเภทเรื่อง ::  ระดับชาติ มีการกลั่นกรอง (Peer Review) เรื่องเต็ม
โครงการวิจัย ::  โครงการวิจัยการประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) ของเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2557
  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การจัดการเรียนการสอน
รูปแบบการนำเสนอ ::  -
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Napassawan Boonprasert นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056213541 80.00 0.00
2 Thitirat Phankhian นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056-213741 thitirat@bcnsprnw.ac.th, thitirat@bcnsprnw.ac.th 5.00 0.00
3 Wassana Rungchutiphopan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056-213741(344) wassanaphopan@gmail.com 5.00 0.00
4 Ansuree Sirisophon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056-213741 g6pd2549@hotmail.com, ansuree@gmail.com 5.00 0.00
5 Wandee Yamchanchai นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056-213741(326) wandee@bcnsprnw.ac.th, wandeey@hotmail.com 5.00 0.00