บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 ภูมินทร์ ดวงสุริยะ. (2566). การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกจากการบาดเจ็บบริเวณช่องอกและช่องท้อง ในระยะฉุกเฉิน : กรณีศึกษา.  (วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 ). 13(1), 31-41. TCI
2 สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล, สมจิตต์ สินธุชัย และดวงดาว อุบลแย้ม. (2565). ความฉลาดทางสุขภาพขั้นวิจารณญานของผู้สูงอายุโรคเบาหวานของผู้มีความดันโลหิตสูงกับการสื่อสารและแรงจูงใจ.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 32(1), 1-13. TCI
3 สมจิตต์ สินธุชัย และสุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล. (2565). กลยุทธ์การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน.  (วารสารการพยาบาลและสุขภาพ  ). 3(16), 1-13. TCI
4 ผุสดี ก่อเจดีย์. (2565). บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างต่อเนื่อง.  (หัวหินเวชสาร ). 2(2), 24-42. TCI
5 ภูมินทร์ ดวงสุริยะ. (2565). การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ระยะช็อก ที่เข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน.  (วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 ). 2(2), 36-47. TCI
6 ณัฏฐ์นรี คำอุไร. (2565). โรคสมาธิสั้นและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อปัญหาพฤติกรรมสมาธิสั้นในเด็กวัยเรียน : การทบทวนวรรณกรรม.  (วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ ). 5(2), 28-41. TCI
7 ปราณี มีหาญพงษ์ และสุนีย์รัตน์ บุญศิลป์. (2564). การพัฒนาเครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล.  (วารสารพยาบาลกองทัพบก ). 22(1), 10-19. TCI
8 สมจิตต์ สินธุชัย และกันยารัตน์ อุบลวรรณ. (2563). การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน: การนำไปใช้ในการเรียนการสอน.  (วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ). 36(3), 273-283. TCI
9 สุดถนอม ปิตตาทะโน. (2563). การพยาบาลผู้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมอง: กรณีศึกษา.  (วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  ). 13(3), 77-85. TCI
10 ธัญลักษณ์ จิตประเสริฐ. (2563). กลยุทธ์ที่ใช้ในการเสริมสร้างพลังอำนาจกับการสนับสนุนผู้ดูแลผู้บาดเจ็บไขสันหลัง.  (วารสารเกื้อการุณย์  ). 42(2), 106-114. TCI
11 Communication Factors in Holistic Humanized Nursing Care: Evidenced from & Integrative Review. (2562). Communication Factors in Holistic Humanized Nursing Care: Evidenced from Integrative Review.  (วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ). 7(3), 609-627. TCI
12 Online health information seeking behaviors among the Thai elderly social & media users. (2562). -.  (วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ). 12(1), 60-76. TCI
13 Opinions of Selected Thai Nursing Students on Factors Contributing to their Academic and & Clinical Stress. (2562). -.  (วารสารวิชาการ Veridian E-Journal สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ). 12(6), 2591-2608. TCI
14 ศิริวรรณ ทุมเชื้อ และพรพรรณ พุ่มประยูร. (2561). วัยรุ่นตั้งครรภ์ : แนวคิดการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการระบบสุขภาพอำเภอ.  (วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ). 12(2), 29-38. TCI
15 ประไพ กิตติบุญถวัลย์, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ และศุภลักษณ์ ศรีธัญญา. (2561). การสะท้อนคิด : จากประสบการณ์ที่ล้ำค่าสู่การเปลี่ยนแปลง.  (วารสารวิจัยทางวิทยาลัยศาสตร์สุขภาพ ). 12(1), 102-110. TCI
16 นุสรา นามเดช, สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล และอรทัย สงวนพรรค. (2561). ความร่วมรู้สึกในการพยาบาล : คุณลักษณะพยาบาลที่ปัญญาประดิษฐ์ทดแทนไม่ได้.  (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ). 5(3),  TCI
17 สมจิตต์ สินธุชัย, สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล และปิยะรัตน์ หยกสุริยันต์. (2561). การสะท้อนคิดการปฏิบัติในการศึกษาทางพยาบาลศาสตร์.  (วารสารพยาบาลทหารบก  ). 19(2), 15-23. TCI
18 สมจิตต์ สินธุชัย, วนิศา รัชวัตร์ และปริญญา ยอดอาษา. (2561). การเสริมต่อการเรียนรู้: การประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนการสอนทางคลินิค.  (ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ). 8(2), 68-79. TCI
19 สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล, สมจิตต์ สินธุชัย และจิราภา บุญศิลป์. (2561). การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแบบกระชับของนักศึกษาพยาบาลเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในเยาวชน.  (วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ). 12(1), 119-137. TCI
20 สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล, อัควิทย์ เรืองรอง และนุสรา นามเดช. (2561). การเรียนรู้ของผู้ป่วยผ่านกระบวนการเรื่องเล่าความเจ็บป่วย.  (วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ). 12(2), 174-193. TCI
21 แซมูแอล อูเมเรเวเนซา, ทัศนีย์ เกริกกุลธร และศันสนีย์ สีต่างคำ. (2561). มาตรการป้องกันโรคจากวิถีชีวิต.  (วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ). 12(0), 20-28. TCI
22 สุรีย์ จินเรือง, วิภาศิริ นราพงษ์ และปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์. (2561). การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์สาขาพยาบาลศาสตร์.  (วารสารพยาบาลวิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี ). 29(2), 207-216. TCI
23 ศักดิ์มงคล เชื้อทอง และทัศนีย์ เกริกกุลธร. (2561). การพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (วารสารการพยาบาลและการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ). 11(4), 1-13. TCI
24 ประกริต รัชวัตร์. (2561). ภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล.  (วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ). 4(2), 195-211. TCI
25 ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์, สุรีย์ จินเรือง และวิภาศิริ นราพงษ์. (2560). การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการศึกษาพยาบาล.  (วารสารพยาบาลวิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี ). 28(2), 183-191. TCI
26 สมจิตต์ สินธุชัย และกันยารัตน์ อุบลวรรณ. (2560). การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง:การนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน.  (วารสารพยาบาลทหารบก  ). 18(1), 29-38. TCI
27 กันยารัตน์ อุบลวรรณ. (2559). โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจบุคลากร (MAGNET HOSPITAL): แนวทางการพัฒนาองค์กร.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 26(2), 1-10. TCI
28 นุสรา นามเดช. (2557). การจัดการเรียนแบบผสมผสานสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (วารสารพยาบาลวิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี ). 25(2), 85-94. TCI
29 นุสรา นามเดช. (2557). การเรียนรู้โดยผู้เรียนนำตนเอง.  (วารสารทันตาภิบาล ). 25(2), 27-38. TCI
30 ศิริธร ยิ่งเรงเริง และประกริต รัชวัตร์. (2557). การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ เนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ). 20(1), 5-14. TCI
31 วารุณี มีเจริญ. (2557). ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง : การปรับตัวต่อบทบาทและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต.  (รามาธิบดีพยาบาลสาร  ). 20(1), 10-22. TCI
32 ศศืธร ยิ่งเร่งเริง และประกริต รัชวัตร์. (2557). การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ). 20(2),  TCI
33 Meecharoen, W. (2013). Family Caregivers for Cancer Patients in Thailand: An Integrative Review.  (A Other ). 0(0),  ISI
34 ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ประกริต รัชวัตร์ และวิภาศิริ นราพงษ์. (2556). การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์กับการเรียนรู้สู่อัตลักษณ์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ). 7(2), 120-125. TCI
35 สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์, ประกริต รัชวัตร์ และสุรางค์ เปรื่องเดช. (2012). ทัศนคติเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 22(3), 64-76. TCI
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.