บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 test . (2567). test.  (AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-GASTROINTESTINAL AND LIVER PHYSIOLOGY ). 1(1), 1-1. ISI
2 กุลิสรา ขุนพินิจ และวิยะการ แสงหัวช้าง. (2566). การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจล้มเหลวระยะท้าย: กรณีศึกษา.  (วารสารโรงพยาบาลสิงห์บุรี ). 31(3), 186-206. TCI
3 พรนิภา วงษ์มาก, พัชนียา เชียงตา, ณัฏฐ์นรี คำอุไร และชิดชนก พันธ์ป้อม. (2566). การจัดการตนเองเพื่อควบคุมน้ำหนักขณะตั้งครรภ์ในสตรีที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ). 6(1), 143-156. TCI
4 ภูมินทร์ ดวงสุริยะ และกุลิสรา ขุนพินิจ. (2566). เครื่องมือทำนายความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดในห้องฉุกเฉิน.  (วารสารพยาบาล ). 72(2), 60-70. TCI
5 วิยะการ แสงหัวช้าง, กุลิสรา ขุนพินิจ และกันยารัตน์ อุบลวรรณ. (2566). การบริหารสมองตามทฤษฎีนิวโรบิคส์ เอ็กเซอร์ไซส์เพื่อส่งเสริมความจําแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวการณ์รู้คิดบกพร่องเล็กน้อย.  (วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ). 17(3), 856-867. TCI
6 จิราภา บุญศิลป์ และดวงดาว อุบลแย้ม. (2566). การจัดการพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบในชุมชน.  (วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  ). 37(2), 94-109. TCI
7 สมจิตต์ สินธุชัย, สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์ และบุศย์รินทร์ อารยะธนิตกุล. (2566). การอภิปรายผลการเรียนรู้ : องค์ประกอบที่สำคัญในการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 33(1), 1-13. TCI
8 นงคาร รางแดง และนุสรา นามเดช. (2566). การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะโรคจิตจากสุราที่บ้าน : กรณีศึกษา.  (วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 ). 13(1), 84-93. TCI
9 ชิดชนก พันธ์ป้อม, พัชนียา เชียงตา, ณัฏฐ์นรี คำอุไร และพรนิภา วงษ์มาก. (2566). การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแท้งคุกคาม: กรณีศึกษา.  (วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ). 31(1), 186-206. TCI
10 สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล, สมจิตต์ สินธุชัย และดวงดาว อุบลแย้ม. (2565). ประสิทธิภาพของการสื่อสารเพื่อยกระดับความฉลาดทางสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวานร่วมกับภาวะความดันโลหิต.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 32(1), 1-13. TCI
11 สมจิตต์ สินธุชัย, สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล, ศิริพร และ สว่างจิตร. (2565). กลยุทธ์การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน.  (วารสารการพยาบาลและสุขภาพ  ). 3(16), 1-13. TCI
12 ผุสดี ก่อเจดีย์, พันนิภา นวลอนันต์, เพ็ญพรรณ จงจิรวงศา, สุภา ธนวังศรี, อมร และ กัลยพฤกษ์. (2565). บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างต่อเนื่องที่บ้าน.  (หัวหินเวชสาร ). 2(2), 24-42. TCI
13 ภูมินทร์ ดวงสุริยะ. (2565). การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ระยะช็อกที่เข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน: กรณีศึกษา.  (วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 ). 12(2), 36-47. TCI
14 ธนิดา ทีปะปาล, ปภาสินี แซ่ติ๋ว, ศราวุธ เรืองสวัสดิ์, ธัญวดี นาคมิตร และณัฏฐ์นรี คำอุไร. (2565). โรคสมาธิสั้นและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อปัญหาพฤติกรรมสมาธิสั้นในเด็กวัยเรียน : การทบทวนวรรณกรรม.  (วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ ). 5(2), 28-41. TCI
15 ปราณี มีหาญพงษ์ และสุนีย์รัตน์ บุญศิลป์. (2564). การพัฒนาเครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล.  (วารสารพยาบาลกองทัพบก ). 22(1), 10-19. TCI
16 สมจิตต์ สินธุชัย, กันยารัตน์ อุบลวรรณ, กุลธิดา และ พานิชกุล. (2563). การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน: การนำไปใช้ในการเรียนการสอน.  (วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ). 36(3), 273-283. TCI
17 วันทนา ทวีธนาปภาวี และสุดถนอม ปิตตาทะโน. (2563). การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: กรณีศึกษา.  (วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  ). 13(3), 77-85. TCI
18 สิรินทร์นิตา จิตศุภอนันต์. (2563). กลยุทธ์ที่ใช้ในการเสริมสร้างพลังอำนาจกับการสนับสนุนผู้ดูแลผู้บาดเจ็บไขสันหลัง.  (วารสารเกื้อการุณย์  ). 42(2), 106-114. TCI
19 ศิริวรรณ ทุมเชื้อ และพรพรรณ พุ่มประยูร. (2561). วัยรุ่นตั้งครรภ์ : แนวคิดการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการระบบสุขภาพอำเภอ.  (วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ). 12(2), 29-38. TCI
20 ประไพ กิตติบุญถวัลย์, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ และศุภลักษณ์ ศรีธัญญา. (2561). การสะท้อนคิด : จากประสบการณ์ที่ล้ำค่าสู่การเปลี่ยนแปลง.  (วารสารวิจัยทางวิทยาลัยศาสตร์สุขภาพ ). 12(1), 102-110. TCI
21 นุสรา นามเดช, สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล และอรทัย สงวนพรรค. (2561). ความร่วมรู้สึกในการพยาบาล : คุณลักษณะพยาบาลที่ปัญญาประดิษฐ์ทดแทนไม่ได้.  (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ). 5(3),  TCI
22 สมจิตต์ สินธุชัย, สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล และปิยะรัตน์ หยกสุริยันต์. (2561). การสะท้อนคิดการปฏิบัติในการศึกษาทางพยาบาลศาสตร์.  (วารสารพยาบาลทหารบก  ). 19(2), 15-23. TCI
23 สมจิตต์ สินธุชัย, วนิศา รัชวัตร์ และปริญญา ยอดอาษา. (2561). การเสริมต่อการเรียนรู้: การประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนการสอนทางคลินิค.  (ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ). 8(2), 68-79. TCI
24 สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล, สมจิตต์ สินธุชัย และจิราภา บุญศิลป์. (2561). การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแบบกระชับของนักศึกษาพยาบาลเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในเยาวชน.  (วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ). 12(1), 119-137. TCI
25 สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล, อัควิทย์ เรืองรอง และนุสรา นามเดช. (2561). การเรียนรู้ของผู้ป่วยผ่านกระบวนการเรื่องเล่าความเจ็บป่วย.  (วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ). 12(2), 174-193. TCI
26 แซมูแอล อูเมเรเวเนซา, ทัศนีย์ เกริกกุลธร และศันสนีย์ สีต่างคำ. (2561). มาตรการป้องกันโรคจากวิถีชีวิต.  (วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ). 12(0), 20-28. TCI
27 สุรีย์ จินเรือง, วิภาศิริ นราพงษ์ และปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์. (2561). การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์สาขาพยาบาลศาสตร์.  (วารสารพยาบาลวิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี ). 29(2), 207-216. TCI
28 ศักดิ์มงคล เชื้อทอง และทัศนีย์ เกริกกุลธร. (2561). การพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (วารสารการพยาบาลและการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ). 11(4), 1-13. TCI
29 ประกริต รัชวัตร์. (2561). ภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล.  (วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ). 4(2), 195-211. TCI
30 ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์, สุรีย์ จินเรือง และวิภาศิริ นราพงษ์. (2560). การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการศึกษาพยาบาล.  (วารสารพยาบาลวิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี ). 28(2), 183-191. TCI
31 สมจิตต์ สินธุชัย และกันยารัตน์ อุบลวรรณ. (2560). การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง:การนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน.  (วารสารพยาบาลทหารบก  ). 18(1), 29-38. TCI
32 กันยารัตน์ อุบลวรรณ. (2559). โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจบุคลากร (MAGNET HOSPITAL): แนวทางการพัฒนาองค์กร.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 26(2), 1-10. TCI
33 นุสรา นามเดช. (2557). การจัดการเรียนแบบผสมผสานสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (วารสารพยาบาลวิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี ). 25(2), 85-94. TCI
34 นุสรา นามเดช. (2557). การเรียนรู้โดยผู้เรียนนำตนเอง.  (วารสารทันตาภิบาล ). 25(2), 27-38. TCI
35 ศิริธร ยิ่งเรงเริง และประกริต รัชวัตร์. (2557). การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ เนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ). 20(1), 5-14. TCI
36 วารุณี มีเจริญ. (2557). ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง : การปรับตัวต่อบทบาทและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต.  (รามาธิบดีพยาบาลสาร  ). 20(1), 10-22. TCI
37 Meecharoen, W. (2013). Family Caregivers for Cancer Patients in Thailand: An Integrative Review.  (A Other ). 0(0),  ISI
38 ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ประกริต รัชวัตร์ และวิภาศิริ นราพงษ์. (2556). การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์กับการเรียนรู้สู่อัตลักษณ์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ). 7(2), 120-125. TCI
39 สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์, ประกริต รัชวัตร์ และสุรางค์ เปรื่องเดช. (2555). ทัศนคติเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 22(3), 64-76. TCI
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.