Blended Learning for Nursing Students
การจัดการเรียนแบบผสมผสานสำหรับนักศึกษาพยาบาล


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   นุสรา นามเดช
ชื่อวารสาร ::  Journal of Phrapokklao Nursing College
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 หน้า 85-94
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2557
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  3 มีนาคม พ.ศ. 2557
  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การจัดการเรียนการสอน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • 25522-32917-1-PB.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Nusara Namdej ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036 211948(133) nus_namdej@hotmail.com 100.00 N