การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์สาขาพยาบาลศาสตร์


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   สุรีย์ จินเรือง, วิภาศิริ นราพงษ์, ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์
ชื่อวารสาร ::  Journal of Phrapokklao Nursing College
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 หน้า 207-216
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การประเมินผล
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • 12วิชาการ วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า อ.สุรีย์-61.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Suree Jinruang ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(136) suree@bcns.ac.th 50.00 N
    2 Wipasiri Naraphong ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(136) wipasiri@bcns.ac.th 30.00 N
    3 ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์ ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 20.00 N