ตำรา/หนังสือ

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 พนิตนาฎ ชำนาญเสือ. (2556). ระบบการให้คำปรึกษาวิชาการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับวิทยาลัยพยาบาลสังกัดพระบรมราชชนก.  (ISBN:978-616-11-1907-2ว, 2556). ครั้งที่ 1.
2 วิยะการ แสงหัวช้าง. (2555). การพยาบาลผู้สูงอายุที่ได้รับการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ.  (ISBN:678-616-11-1471-8, 2555). ครั้งที่ 1.
3 สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์. (2555). หลักการและเทคนิคการพยาบาล.  (ISBN:978-616-11-1469-5, 2555). ครั้งที่ 1.
4 ทัศนีย์ เกริกกุลธร. (2555). การพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์: ขั้นตอนการปฏิบัติและกรณีศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง).  (ISBN:-, 2555). ครั้งที่ 0.
5 สุรางค์ เปรื่องเดช. (2555). การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์สู่คุณภาพและความเป็นเลิศทางการพยาบาล.  (ISBN:974-7155-10-9, 2555). ครั้งที่ 1.
6 เมธิณี เกตวาธิมาตร. (2555). การดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบองค์รวม.  (ISBN:978-616-11-1470-1, 2555). ครั้งที่ 1.
7 บังอร เผ่าน้อย. (2555). การพยาบาลโรคหืด.  (ISBN:978-616-11-1475, 2555). ครั้งที่ 1.
8 ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ. (2556). การอนามัยสิ่งแวดล้อม.  (ISBN:978-616-11-1485-5, 2556). ครั้งที่ 1.
9 เมธิณี เกตวาธิมาตร. (2556). หลักการและเทคนิคการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ.  (ISBN:978-616-111908-9, 2556). ครั้งที่ 1.
10 ปานทิพย์ ปูรณานนท์. (2554). การพยาบาลศัลยศาสตร์ : ระบบทางเดินอาหาร 1.  (ISBN:978-616-11-0977-6, 2554). ครั้งที่ 1.
11 พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ. (2554). จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับพยาบาล.  (ISBN:978-616-11-0979-0, 2554). ครั้งที่ 1.
12 พัชนียา เชียงตา. (2556). การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา (ส่งผู้ทรงฯ วันที่ 1 พย.56).  (ISBN:978-616-111480-0, 2556). ครั้งที่ 1.
13 บุบผา ดำรงกิตติกุล. (2556). การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  .  (ISBN:978-616-111481-7, 2556). ครั้งที่ 1.
14 พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ. (2556). แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช.  (ISBN:978-616-111486-2, 2556). ครั้งที่ 1.
15 ประภาส ธนะ. (2556). การตรวจประเมินสภาพจิตเบื้องต้น.  (ISBN:978-616-11-1476-3, 2556). ครั้งที่ 1.
16 เพ็ญศรี จึงธนาเจริญเลิศ, สุรีย์ จินเรือง และพนิตนาฎ ชำนาญเสือ. (2558). กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1: จากทฤษฏีนำสู่การทดลอง.  (ISBN:, 2558). ครั้งที่ 1.
17 บังอร เผ่าน้อย. (2557). การพยาบาลผู้ที่มีอาการปวดจากการผ่าตัด.  (ISBN:, 2557). ครั้งที่ 1.
18 วารุณี มีเจริญ. (2557). คู่มือญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง : การปรับตัวต่อบทบาทและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต.  (ISBN:, 2557). ครั้งที่ 1.
19 ประกริต รัชวัตร์. (2557). การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี.  (ISBN:, 2557). ครั้งที่ 1.
20 นุสรา นามเดช. (2557). การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (ISBN:, 2557). ครั้งที่ 1.
21 นุสรา นามเดช. (2557). การเรียนรู้โดยผู้เรียนนำตนเอง.  (ISBN:, 2557). ครั้งที่ 1.
22 วารุณี มีเจริญ. (2557). ความรู้สำหรับญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง.  (ISBN:-, 2557). ครั้งที่ 1.
23 พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ. (2553). คู่มือการออกกำลังกายแบบรำไทยประยุกต์.  (ISBN:, 2553). ครั้งที่ 1.
24 พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ. (2554). คู่มือพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ.  (ISBN:, 2554). ครั้งที่ 1.
25 วารุณี มีเจริญ. (2548). แนวทางการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม เล่ม1.  (ISBN:, 2548). ครั้งที่ 1.
26 ประกริต รัชวัตร์. (2552). การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบเลือด.  (ISBN:, 2552). ครั้งที่ 0.
27 พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ. (2548). แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลจิตเวช ในสาระทบทวนวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ของวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง.  (ISBN:, 2548). ครั้งที่ 1.
28 ธัญลักษณ์ จิตประเสริฐ. (2564). การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบประคับประคอง.  (ISBN:-, 2564). ครั้งที่ 0.
29 ธัญลักษณ์ จิตประเสริฐ, ผุสดี ก่อเจดีย์, ดวงดาว อุบลแย้ม, สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์ และประภาส ธนะ. (2565). การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบประคับประคอง สำหรับพยาบาล โครงการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2565.  (ISBN:-, 2565). ครั้งที่ 0.
ค้นหา ตำรา/หนังสือ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.