การพยาบาลผู้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมอง: กรณีศึกษา


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   สุดถนอม ปิตตาทะโน
ชื่อวารสาร ::  Research and Development Health System Journal 
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 หน้า 77-85
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2563
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • บทความ-อ.สุดถนอม.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Sudthanom Pittathano ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(210) sudthanom@bcns.ac.th 100.00 N