การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง:การนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   สมจิตต์ สินธุชัย, กันยารัตน์ อุบลวรรณ
ชื่อวารสาร ::  The Journal of The Royal Thai Army Nurses 
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  วารสารพยาบาลทหารบก
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 หน้า 29-38
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2560
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การจัดการเรียนการสอน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • 1วิชาการ วารสารพยาบาลทหารบก อ สมจิตต์-60.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Somchit Sinthuchai ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(132) somchit@bcns.ac.th 70.00 N
    2 Kanyarat Ubolwan ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(130) kanyarat@bcns.ac.th 30.00 N