Self- Directed Learning
การเรียนรู้โดยผู้เรียนนำตนเอง


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   นุสรา นามเดช
ชื่อวารสาร ::  Thai Dental Nurse Journal
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  วารสารทันตาภิบาล
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 หน้า 27-38
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2557
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การพัฒนาหลักสูตร
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ผู้เรียนเป็นสำคัญ, Self- Directed Learning,Student-centered learning
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • 27211-60121-1-PB.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Nusara Namdej ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036 211948(133) nus_namdej@hotmail.com 100.00 N