การพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สำหรับนักศึกษาพยาบาล


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ศักดิ์มงคล เชื้อทอง, ทัศนีย์ เกริกกุลธร
ชื่อวารสาร ::  วารสารการพยาบาลและการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  วารสารการพยาบาลและการศึกษา
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 หน้า 1-13
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การจัดการเรียนการสอน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • New6วิชาการ วารสารการพยาบาลและการศึกษา อ.ศักดิ์มงคล-61.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Sakmongkon Chueatong ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(181) sakmongkon@bcns.ac.th 50.00 N
    2 Tassanee Krirkgulthorn ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211949(202) tassanee@bcns.ac.th 50.00 N