การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน: การนำไปใช้ในการเรียนการสอน


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   สมจิตต์ สินธุชัย, กันยารัตน์ อุบลวรรณ
ชื่อวารสาร ::  Journal of Health and Nursing Research
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 หน้า 273-283
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2563
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • บทความ-อ.สมจิตต์ สินธุชัย.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Somchit Sinthuchai ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(132) somchit@bcns.ac.th 70.00 N
    2 Kanyarat Ubolwan ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(130) kanyarat@bcns.ac.th 30.00 N