บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 ทิพวัลย์ ธีรสิริโรจน์. (2566). บทบาทพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน เพื่อชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4.  (วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา ). 6(1), 76-85. TCI
2 ทิพวัลย์ ธีรสิริโรจน์. (2565). การสร้างความตระหนักและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลด ละ เลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง.  (วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ). 9(1), 97-113. ISI
3 เป่าเอ๋อ ลี, กัญจน์อมล ปานแก้ว, สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ, วิชาญ สายวารี และสุทัศน์ เสียมไหม. (2565). Quality of Work Life and Happiness among Waiters in Mueang District, Phuket Province, Thailand..  (วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ). 5(1), 50-64. TCI
4 Steps and Challenges of & Problem-Based Learning. (2565). Steps and Challenges of Problem-Based Learning.  (International Journal of Public Health and Health Sciences ). 4(1), 48-57. TCI
5 อัญสุรีย์ ศิริโสภณ และณัฐชัย วงศ์ศุภลักษณ์. (2564). กรอบการประเมิน,แนวทางเกณฑ์และตัวบ่งชี้.  (วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ). 11(2), 200-214. ISI
6 A Review of Literature of Design Thinking in & Health Education. (2563). A Review of Literature of Design Thinking in Health Education.  (International Journal of Public Health and Health Sciences ). 2(2), 30-37. TCI
7 มธุรดา บรรจงการ, สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์, ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียน และมัณทนา สุพรรณไพบูลย์. (2562). สถานการณ์ใช้แพทย์ทางเลือกในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ). 11(1), 63-71. TCI
8 ปิ่นแก้ว โชติอำนวย, อัจฉโรบล แสงประเสริฐ และกาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ. (2562). จะทำอย่างไรเมื่อวัยรุ่นตั้งครรภ์.  (วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  ). 12(1), 63-77. TCI
9 แพรวพรรณ แสงทองรุ่งเจริญ และศรีสุดา งามขำ. (2562). การจัดการความปวดในระยะคลอดบนพื้นฐานทฤษฏีใยประสาท.  (วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ). 25(2), 1-12. TCI
10 วรรณศิริ นิลเนตร และวาสนา เรืองจุติโพธิ์พาน. (2562). ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับวิชาชีพพยาบาล.  (วารสารคุณภาพชีวิตกับกฏหมาย ). 15(2), 1-18. ISI
11 จุฑารัตน์ สว่างชัย, ศิริพร แก้วกุลพัฒน์ และชุลีพร ปิยสุทธิ์. (2562). การจัดการความปวดแบบผสมผสาน: การตั้งเป้าหมายระดับความปวดหลังผ่าตัด.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ). 11(2), 161-171. TCI
12 มธุรดา บรรจงการ, อัจฉโรบล แสงประเสริฐ, ทมาภรณ์ สุขสวรรค์ และสกุลรัตน์ ศิริกุล. (2562). การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน: บทบาทผู้สอน ผู้เรียน และการเรียนรู้.  (วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  ). 12(3), 87-92. TCI
13 มธุรดา บรรจงการ และธัญสินี พรหมประดิษฐ. (2562). การบริหารการพยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0 การตัดสินใจเขิงวิจารณญาณของผูู้นำทางการพยาบาล.  (วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า  ). 36(3), 245-250. TCI
14 ชุติมา เพิงใหญ่, ดวงพร ชุมประเสริฐ และศรีวัฒนา เพ็ชรรัตน์. (2562). การให้คุณค่าเชิงวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลกับการก้าวสู่วิชาชีพ.  (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ). 6(3), 221-228. TCI
15 อรทัย แก้วมหากาฬ และดารารัตน์ อยู่เจริญ. (2562). ภาวะซึมเศร้า : ปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญในผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง.  (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ). 6(3), 237-245. TCI
16 กาญจนา เหลา่โชคชัยกุล, วรนุช สิปิยารักษ์, พินทุสร โพธิ์อุไร, อนงค์ลักษณ์ พันธุ์พรหมธาดา และจันทิมา นวะมะวัฒน์. (2562). กิจการเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม.  (วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ). 7(3), 251-262. TCI
17 ชุติมา มาลัย, อติญาณ์ ศรเกษตริน, สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ และพเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ. (2562). การบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล : ความท้าทายในช่วงการเปลี่ยนแปลง.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 29(3), 18-29. TCI
18 อติญาณ์ ศรเกษตริน, ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ และสุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์. (2562). การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล สู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21.  (วารสารพยาบาลทหารบก ). 20(3), 18-26. ISI
19 วิริยา โพธิ์ขวาง, ชนก จามพัฒน, เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน, นงนุช วงศ์สว่าง และสุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์. (2562). การเตรียมรายงานวิจัยต้นฉบับและการประเมินคุณภาพงานวิจัยทางการพยาบาล และสาธารณสุข.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ). 25(2), 194-212. TCI
20 รุจา แก้วเมืองฝาง, สุภาพร ปรารมย, พัชรินทร์ วิหคหาญ และนิธิมา สุภารี. (2561). การฝึกโยคะเพื่อลดความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 10(2), 194-204. TCI
21 มธุรดา บรรจงการ. (2560). แรงงานทางอารมณ์ในวิชาชีพการพยาบาล.  (วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ). 11(2), 11-17. TCI
22 บุญเตือน วัฒนกุล และศรีสุดา งามขำ. (2560). ความปวดจากเส้นประสาทถูกทำลายในผู้ป่วยเบาหวาน.  (วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ). 35(4), 6-14. TCI
23 ศรีสุดา งามขำ. (2559). การประเมินและการจัดการความปวดจากการคลอดด้วยกรอบแนวคิด RAT Model.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ). 27(1), 160-169. TCI
24 ศรีสุดา งามขำ. (2556). ความสนใจต่อความปวด.  (วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า  ). 30(1), 84-94. TCI
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.