บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 ศรีสุดา งามขำ. (2556). ความสนใจต่อความปวด.  (วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า  ). 30(1), 84-94. TCI
2 มธุรดา บรรจงการ. (2560). แรงงานทางอารมณ์ในวิชาชีพการพยาบาล.  (วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ). 11(2), 11-17. TCI
3 มธุรดา บรรจงการ, สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์, ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียน และมัณทนา สุพรรณไพบูลย์. (2562). สถานการณ์ใช้แพทย์ทางเลือกในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ). 11(1), 63-71. TCI
4 ปิ่นแก้ว โชติอำนวย, อัจฉโรบล แสงประเสริฐ และกาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ. (2562). จะทำอย่างไรเมื่อวัยรุ่นตั้งครรภ์.  (วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  ). 12(1), 63-77. TCI
5 ศรีสุดา งามขำ. (2559). การประเมินและการจัดการความปวดจากการคลอดด้วยกรอบแนวคิด RAT Model.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ). 27(1), 160-169. TCI
6 แพรวพรรณ แสงทองรุ่งเจริญ และศรีสุดา งามขำ. (2562). การจัดการความปวดในระยะคลอดบนพื้นฐานทฤษฏีใยประสาท.  (วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ). 25(2), 1-12. TCI
7 วรรณศิริ นิลเนตร และวาสนา เรืองจุติโพธิ์พาน. (2562). ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับวิชาชีพพยาบาล.  (วารสารคุณภาพชีวิตกับกฏหมาย ). 15(2), 1-18. ISI
8 จุฑารัตน์ สว่างชัย, ศิริพร แก้วกุลพัฒน์ และชุลีพร ปิยสุทธิ์. (2562). การจัดการความปวดแบบผสมผสาน: การตั้งเป้าหมายระดับความปวดหลังผ่าตัด.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ). 11(2), 161-171. TCI
9 มธุรดา บรรจงการ, อัจฉโรบล แสงประเสริฐ, ทมาภรณ์ สุขสวรรค์ และสกุลรัตน์ ศิริกุล. (2562). การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน: บทบาทผู้สอน ผู้เรียน และการเรียนรู้.  (วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  ). 12(3), 87-92. TCI
10 มธุรดา บรรจงการ และธัญสินี พรหมประดิษฐ. (2562). การบริหารการพยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0 การตัดสินใจเขิงวิจารณญาณของผูู้นำทางการพยาบาล.  (วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า  ). 36(3), 245-250. TCI
11 ชุติมา เพิงใหญ่, ดวงพร ชุมประเสริฐ และศรีวัฒนา เพ็ชรรัตน์. (2562). การให้คุณค่าเชิงวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลกับการก้าวสู่วิชาชีพ.  (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ). 6(3), 221-228. TCI
12 อรทัย แก้วมหากาฬ และดารารัตน์ อยู่เจริญ. (2562). ภาวะซึมเศร้า : ปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญในผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง.  (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ). 6(3), 237-245. TCI
13 กาญจนา เหลา่โชคชัยกุล, วรนุช สิปิยารักษ์, พินทุสร โพธิ์อุไร, อนงค์ลักษณ์ พันธุ์พรหมธาดา และจันทิมา นวะมะวัฒน์. (2562). กิจการเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม.  (วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ). 7(3), 251-262. TCI
14 ชุติมา มาลัย, อติญาณ์ ศรเกษตริน, สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ และพเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ. (2562). การบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล : ความท้าทายในช่วงการเปลี่ยนแปลง.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 29(3), 18-29. TCI
15 อติญาณ์ ศรเกษตริน, ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ และสุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์. (2562). การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล สู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21.  (วารสารพยาบาลทหารบก ). 20(3), 18-26. ISI
16 บุญเตือน วัฒนกุล และศรีสุดา งามขำ. (2560). ความปวดจากเส้นประสาทถูกทำลายในผู้ป่วยเบาหวาน.  (วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ). 35(4), 6-14. TCI
17 รุจา แก้วเมืองฝาง, สุภาพร ปรารมย, พัชรินทร์ วิหคหาญ และนิธิมา สุภารี. (2561). การฝึกโยคะเพื่อลดความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 10(2), 194-204. TCI
18 วิริยา โพธิ์ขวาง, ชนก จามพัฒน, เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน, นงนุช วงศ์สว่าง และสุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์. (2562). การเตรียมรายงานวิจัยต้นฉบับและการประเมินคุณภาพงานวิจัยทางการพยาบาล และสาธารณสุข.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ). 25(2), 194-212. TCI
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.