ตำรา/หนังสือ

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 นิสา ครุฑจันทร์ และธีริศา สินาคม  .(2560) การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความปวด.  (ISBN:978-616-11-3165-4, 2560). ครั้งที่ 1.
2 ธีริศา สินาคม  .(2560) การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติทางเพศสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (ISBN:978-616-11-2385-7, 2560). ครั้งที่ 1.
3 นภาพร ตูมน้อย  .(2559) การพยาบาลอนามัยครอบครัวสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (ISBN:978-616-11-2768-8, 2559). ครั้งที่ 1.
4 นิสา ครุฑจันทร์ และธีริศา สินาคม  .(2560) การตรวจร่างกายระบบทางเดินอาหารสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (ISBN:978-616-11-3164-7, 2560). ครั้งที่ 1.
5 ทมาภรณ์ สุขสวรรค์  .(2557) การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มโรค Anxiety disorder.  (ISBN:978-616-11-2371-0, 2557). vol 1.
6 คนึงสุข พู่พิสุทธิ์, นฤมล ภาณุเตชะ และรพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ  .(2556) การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์.  (ISBN:978-616-11-1705-4, 2556). ครั้งที่ 1.
7 จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ  .(2557) การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ.  (ISBN:-, 2557). vol 1.
8 นิสา ครุฑจันทร์  .(2557) การประเมินระบบทางเดินอาหาร.  (ISBN:-, 2557). vol 1.
9 นิสา ครุฑจันทร์  .(2557) การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวด.  (ISBN:978-616-112376-5, 2557). vol 1.
10 สิริยาภรณ์ เจนสาริกา  .(2557) การพยาบาลมารดาที่มีภาวะผิดปกติภายหลังคลอด.  (ISBN:978-616-11-2377-2, 2557). vol 1.
11 ธีริศา สินาคม  .(2558) แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลจิตเวชสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (ISBN:-, 2558). ครั้งที่ 1.
12 จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ  .(2557) การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ.  (ISBN:-, 2557). ครั้งที่ 1.
13 นิสา ครุฑจันทร์  .(2557) การประเมินระบบทางเดินอาหาร.  (ISBN:-, 2557). vol 1.
14 นภาพร ตูมน้อย  .(2555) การให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้าน.  (ISBN:0, 2555). vol 1.
15 จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ  .(2555) การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งรังไข่.  (ISBN:0, 2555). vol 1.
16 ธีริศา สินาคม  .(2555) ความผิดปกติทางเพศ.  (ISBN:-, 2555). ครั้งที่ 1.
17 ศรีสุดา งามขำ  .(2558) หลักสำคัญในการจัดการความเจ็บปวด.  (ISBN:9786161124694, 2558). vol 1.
18 ศรีสุดา งามขำ  .(2558) หลักสำคัญในการจัดการความเจ็บปวด.  (ISBN:9786161124700, 2558). vol 1.
19 ศรีสุดา งามขำ และอมรรัตน์ หวั่งประดิษฐ์  .(2558) เรียนรู้สู่สุขภาวะ.  (ISBN:9786169227809, 2558). vol 1.
20 นิสา ครุฑจันทร์ และธีริศา สินาคม  .(2559) การตรวจร่างกายระบบกระดูกและกล้ามเนื้อสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (ISBN:, 2559). vol 1.
21 นิสา ครุฑจันทร์  .(2557) การตรวจระบบกระดูกและกล้ามเนื้อสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (ISBN:, 2557). vol 1.
22 นิสา ครุฑจันทร์ และพรวิไล คล้ายจันทร์  .(2561) การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน.  (ISBN:, 2561). vol 1.
23 วันดี แย้มจันทร์ฉาย  .(2560) แนวคิดและหลักการพยาบาลก่อนและหลังผ่าตัดสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (ISBN:, 2560). vol 1.
24 อัจฉโรบล แสงประเสริฐ  .(2560) การดูแลภาวะความดันโลหิตสูงของสตรีตั้งครรภ์.  (ISBN:, 2560). ครั้งที่ 1.
25 ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์ และศรีสุดา งามขำ  .(2560) การจัดการความปวดในเด็ก.  (ISBN:, 2560). vol 1.
26 อัจฉโรบล แสงประเสริฐ  .(2560) การดูแลภาวะความดันโลหิตสูงของสตรีตั้งครรภ์ (ภาวะครรภ์เป็นพิษ).  (ISBN:978-616-11-3570-6, 2560). ครั้งที่ 1.
ค้นหา ตำรา/หนังสือ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี ค.ศ.