ตำรา/หนังสือ

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 ศรีสุดา งามขำ และชุลีพร ปิยสุทธิ์. (2565). การจัดการความปวดของผู้ป่วยมะเร็ง.  (ISBN:978-616-11-4856-0, 2565). vol 1.
2 ธีริศา สินาคม และทมาภรณ์ สุขสวรรค์. (2562). การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติทางเพศสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (ISBN:9786161141486, 2562). ครั้งที่ 1.
3 ทมาภรณ์ สุขสวรรค์ และธีริศา สินาคม. (2562). การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์.  (ISBN:978-616-11-4129-5, 2562). ครั้งที่ 1.
4 ศุภานัน ทองทวีโภคิน และนิสา ครุฑจันทร์. (2562). การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว.  (ISBN:978-616-11-3949-0, 2562). vol 1.
5 พรวิไล คล้ายจันทร์ และนิสา ครุฑจันทร์. (2562). การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน.  (ISBN:978-616-11-3965-0, 2562). vol 1.
6 นิสา ครุฑจันทร์ และธีริศา สินาคม. (2560). การตรวจร่างกายระบบทางเดินอาหารสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (ISBN:978-616-11-3164-7, 2560). ครั้งที่ 1.
7 อัจฉโรบล แสงประเสริฐ. (2560). การดูแลภาวะความดันโลหิตสูงของสตรีตั้งครรภ์ (ภาวะครรภ์เป็นพิษ).  (ISBN:978-616-11-3570-6, 2560). ครั้งที่ 1.
8 นิสา ครุฑจันทร์ และธีริศา สินาคม. (2560). การตรวจร่างกายระบบกระดูกและกล้ามเนื้อสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (ISBN:, 2560). vol 1.
9 นิสา ครุฑจันทร์ และธีริศา สินาคม. (2560). การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความปวด.  (ISBN:978-616-11-3165-4, 2560). ครั้งที่ 1.
10 ธีริศา สินาคม. (2560). การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติทางเพศสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (ISBN:978-616-11-2385-7, 2560). ครั้งที่ 1.
11 นภาพร ตูมน้อย. (2559). การพยาบาลอนามัยครอบครัวสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (ISBN:978-616-11-2768-8, 2559). ครั้งที่ 1.
12 ศุภานัน ทองทวีโภคิน. (2558). การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ.  (ISBN:978-616-11-2724-4, 2558). ครั้งที่ 1.
13 ศุภานัน ทองทวีโภคิน. (2558). การพยาบาลผุ้ป่วยโรคหอบหืด.  (ISBN:978-616-11-2701-5, 2558). ครั้งที่ 1.
14 ศรีสุดา งามขำ. (2558). หลักสำคัญในการจัดการความเจ็บปวด.  (ISBN:9786161124694, 2558). vol 1.
15 ศรีสุดา งามขำ และอมรรัตน์ หวั่งประดิษฐ์. (2558). เรียนรู้สู่สุขภาวะ.  (ISBN:9786169227809, 2558). vol 1.
16 ทมาภรณ์ สุขสวรรค์. (2557). การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มโรค Anxiety disorder.  (ISBN:978-616-11-2371-0, 2557). vol 1.
17 ศุภานัน ทองทวีโภคิน. (2557). การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ.  (ISBN:-, 2557). vol 1.
18 นิสา ครุฑจันทร์. (2557). การประเมินระบบทางเดินอาหาร.  (ISBN:-, 2557). vol 1.
19 นิสา ครุฑจันทร์. (2557). การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวด.  (ISBN:978-616-112376-5, 2557). vol 1.
20 สิริยาภรณ์ เจนสาริกา. (2557). การพยาบาลมารดาที่มีภาวะผิดปกติภายหลังคลอด.  (ISBN:978-616-11-2377-2, 2557). vol 1.
21 ธีริศา สินาคม. (2557). แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลจิตเวชสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (ISBN:-, 2557). ครั้งที่ 1.
22 นิสา ครุฑจันทร์. (2557). การประเมินระบบทางเดินอาหาร.  (ISBN:-, 2557). vol 1.
23 นิสา ครุฑจันทร์. (2557). การตรวจระบบกระดูกและกล้ามเนื้อสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (ISBN:, 2557). vol 1.
24 คนึงสุข พู่พิสุทธิ์, นฤมล ภาณุเตชะ และรพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ. (2556). การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์.  (ISBN:978-616-11-1705-4, 2556). ครั้งที่ 1.
25 นภาพร ตูมน้อย. (2555). การให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้าน.  (ISBN:0, 2555). vol 1.
26 ศุภานัน ทองทวีโภคิน. (2555). การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งรังไข่.  (ISBN:0, 2555). vol 1.
27 ธีริศา สินาคม. (2555). ความผิดปกติทางเพศ.  (ISBN:-, 2555). ครั้งที่ 1.
ค้นหา ตำรา/หนังสือ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.