ตำรา/หนังสือ

ลำดับ รายการผลงาน
1 Nursing care for Anxiety Disorder,   Suksawan, T. (ISBN:978-616-11-2371-0, 2557). vol 1.
2 การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์,   คนึงสุข พู่พิสุทธิ์, นฤมล ภาณุเตชะ, รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ (ISBN:978-616-11-1705-4, 2556). ครั้งที่ 1.
3 Nursing care for Pneumonia.,   Sripiboonbat, J. (ISBN:-, 2557). vol 1.
4 Nursing care for Gastrointestinal system,   Krutchan, N. (ISBN:-, 2557). vol 1.
5 Nursing care for Patients with Pain,   Krutchan, N. (ISBN:978-616-112376-5, 2557). vol 1.
6 Nursing care for postpartum mothers,   Jensarign, S. (ISBN:978-616-11-2377-2, 2557). vol 1.
7 แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลจิตเวชสำหรับนักศึกษาพยาบาล,   ธีริศา สินาคม (ISBN:-, 2558). ครั้งที่ 1.
8 การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ,   จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ (ISBN:-, 2557). ครั้งที่ 1.
9 Assessment of Gastrointestinal,   Krutchan, N. (ISBN:-, 2557). vol 1.
10 Home Health Care,   Toomnoi, N. (ISBN:0, 2555). vol 1.
11 Nursing Care for Patients with Ovarian Cancer,   Sripiboonbat, J. (ISBN:0, 2555). vol 1.
12 ความผิดปกติทางเพศ,   ธีริศา สินาคม (ISBN:-, 2555). ครั้งที่ 1.
13 Essential Pain Management for instructors,   Ngamkham, S. (ISBN:9786161124694, 2558). vol 1.
14 Essential Pain Management for Participants,   Ngamkham, S. (ISBN:9786161124700, 2558). vol 1.
15 Learning for Well-being,   Ngamkham, S., อมรรัตน์ หวั่งประดิษฐ์ (ISBN:9786169227809, 2558). vol 1.
16 Physical Examination of Muscle and Skeletal for Nursing student,   Krutchan, N., Sinakom, D. (ISBN:, 2559). vol 1.
17 Nursing patients with pain,   Sinakom, D., Krutchan, N. (ISBN:, 2560). vol 1.
18 Physical Examination of Skeletal & Muscle for Nursing Student,   Krutchan, N. (ISBN:, 2557). vol 1.
19 การพยาบาลอนามัยครอบครัวสำหรับนักศึกษาพยาบาล,   นภาพร ตูมน้อย (ISBN:978-616-11-2768-8, 2559). ครั้งที่ 1.
20 Nursing care of the pregnant woman with diabetic mellitus,   Krutchan, N., Klayjun, P. (ISBN:, 2561). vol 1.
21 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความปวด,   นิสา ครุฑจันทร์, ธีริศา สินาคม (ISBN:978-616-11-3165-4, 2560). ครั้งที่ 1.
22 การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติทางเพศสำหรับนักศึกษาพยาบาล,   ธีริศา สินาคม (ISBN:978-616-11-2385-7, 2560). ครั้งที่ 1.
23 Concepts and Principles of Pre-Post Operative Care: Guidelines for Nursing Students,   Yamchanchai, W. (ISBN:, 2560). vol 1.
24 การดูแลภาวะความดันโลหิตสูงของสตรีตั้งครรภ์,   อัจฉโรบล แสงประเสริฐ (ISBN:, 2560). ครั้งที่ 1.
25 Pain Management In Pediatrics,   Eklakanarat, S., Ngamkham, S. (ISBN:, 2560). vol 1.
26 การพยาบาลแบบองค์รวมในผู้ป่วยที่มีอารมณ์ผิดปกติ,   ทมาภรณ์ สุขสวรรค์ (ISBN:, 2560). ครั้งที่ 1.
27 การตรวจร่างกายระบบทางเดินอาหารสำหรับพยาบาล,   นิสา ครุฑจันทร์, ธีริศา สินาคม (ISBN:978-616-11-3164-7, 2560). ครั้งที่ 1.
ค้นหา ตำรา/หนังสือ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี ค.ศ.