Research Quality, Assessment, Nursingand Health
การเตรียมรายงานวิจัยต้นฉบับและการประเมินคุณภาพงานวิจัยทางการพยาบาล และสาธารณสุข


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   วิริยา โพธิ์ขวาง, ชนก จามพัฒน, เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน, นงนุช วงศ์สว่าง, สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
ชื่อวารสาร ::  The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 หน้า 194-212
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2562
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การจัดการเรียนการสอน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   งานวิจัยต้นฉบับ,การประเมิน, คุณภาพงานวิจัย,การพยาบาลและสาธารณสุข
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • Abstract_การเตรียมรายงานวิจัยต้นฉบับ (ผอ.).pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • 39. 2562 (การเตรียมรายงานวิจัยต้นฉบับ) ผอ..pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 วิริยา โพธิ์ขวาง ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฏ์ธานี 60.00 N
  2 ชนก จามพัฒน ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏ์ธานี 10.00 N
  3 เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฏ์ธานี 10.00 N
  4 นงนุช วงศ์สว่าง ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฏ์ธานี 10.00 N
  5 Supapen Panawatthanapisuit ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056-213741(311) supapen.p@bcnsprnw.ac.th 10.00 N