ความสนใจต่อความปวด


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ศรีสุดา งามขำ
ชื่อวารสาร ::  The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center 
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  จันทบุรี
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 หน้า 84-94
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2556
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 Srisuda Ngamkham ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056213741(222) ngsuda@yahoo.com 50.00 N