การประเมินและการจัดการความปวดจากการคลอดด้วยกรอบแนวคิด RAT Model
การประเมินและการจัดการความปวดจากการคลอดด้วยกรอบแนวคิด RAT Model


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ศรีสุดา งามขำ
ชื่อวารสาร ::  ๋Journal of phrapokklao nursing college
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 หน้า 160-169
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2559
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  บริหารการพยาบาล
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 Srisuda Ngamkham ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056213741 nsrisuda05@gmail.com 100.00 N