Nursing Administration in Thailand 4.0 : Critical Decision-Making of Nursing Leaders
การบริหารการพยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0 การตัดสินใจเขิงวิจารณญาณของผูู้นำทางการพยาบาล


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   มธุรดา บรรจงการ, ธัญสินี พรหมประดิษฐ
ชื่อวารสาร ::  The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center 
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center 
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 หน้า 245-250
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2562
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  บริหารการพยาบาล
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การตัดสินใจเชิงวิจารณญาณ,ผู้นำทางการ พยาบาล,ไทยแลนด์4.0
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • Abstcat_การบริหารการพยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0 (ดร.มธุรดา, อ.ธัญสินี).pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • การบริหารการพยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0 (ดร.มธุรดา, อ.ธัญสินี).pdf
 • 45. 2562 (การบริหารการพยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0) ดร.มธุรดา, อ.ธัญสินี.pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Maturada Bunjongkarn ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056-213741(222) maturada@bcnsprnw.ac.th 80.00 N
  2 Thansinee Prompradit ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056213741 thansinee@bcnsprnw.ac.th, thansinee@yahoo.com 20.00 N