Yoga Training for Stress Reduction in Pregnant Teenagers
การฝึกโยคะเพื่อลดความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   รุจา แก้วเมืองฝาง, สุภาพร ปรารมย, พัชรินทร์ วิหคหาญ, นิธิมา สุภารี
ชื่อวารสาร ::  Princess of Naradhiwas University Journal
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  Princess of Naradhiwas University Journal
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 หน้า 194-204
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การฝึกโยคะ, หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น, ความเครียด
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • 5. Abstrac โยคะ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • 5. Journal โยคะ.pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 รุจา แก้วเมืองฝาง ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 40.00 N
  2 สุภาพร ปรารมย ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 20.00 N
  3 พัชรินทร์ วิหคหาญ ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 20.00 N
  4 Nitima Suparee ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056-213741(332) nithima@bcnsprnw.ac.th 20.00 N