Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุุด

ชื่อ ดร.กุลธิดา กุลประฑีปัญญา
ตำแหน่ง หัวหน้า งานศูนย์ความเป็นเลิศ
อีเมล kkulprateepunta@yahoo.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255709 ต่อ 118

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาเอก:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิจัยและประเมินผลการศึกษา

      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2558

  ปริญญาโท:  Master of Science (M.S.) Caring Science with Specialization in Nursing

      Malardalen University

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2554

  ปริญญาโท:  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2537

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (ป.พ.ส.)

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2531ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2020

  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติ ในการอบรมวิจัยคลินิกในงานประจำ เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาสมรรถนะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ทักษะ ในกระบวนการทำวิจัยตามกฎเกณฑ์มาตรฐานในการวิจัยทางคลินิก

  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและประเมินแผนงานโครงการขับเตลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ในสถานการณ์การระบาดของ COVID - 19 ประจำปีงบประมาณ 2563

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2561

  สิงหาคม


       โครงการพัฒนา นักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม พิธีไหว้ครู มอบหมวก เครื่องหมายเลื่อนชั้นปี มอบทุนการศึกษา และพิธีรับตะเกียงไนติงเกล

 •   ปีงบประมาณ 2560

  ตุลาคม


       โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (นครเทียนเกมส์)


       กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท้องถิ่น

ความเชี่ยวชาญ


 •    การพยาบาลผู้ใหญ่

     การวัดและประเมินผลการศึกษา    หลักการวิจัย

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน) รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

  พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ 8 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

  พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546


  พยาบาลวิชาชีพ 7
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

  พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2542


  พยาบาลวิชาชีพ 6
  ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

  พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540


  พยาบาลวิชาชีพ 5
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

  พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539


  วิทยาจารย์ 5
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

  พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2538


  วิทยาจารย์ 4
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

  พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2533


  วิทยาจารย์ 3
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2564
  ภาคการศึกษา 1

   พย. 1202 หลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย. 1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

 • ปีการศึกษา  2563
  ภาคการศึกษา 1

   พย. 1202 หลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย. 1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย. 1207 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1

   พย. 1209 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

   พย. 1321 วิจัยทางการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 2

   พย. 1321 วิจัยทางการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 3

   พย. 1207 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1

   พย. 1209 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

รางวัล นวัตกรรม และสิทธิบัตร