Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุุด

ชื่อ ดร.กุลธิดา กุลประฑีปัญญา
ตำแหน่ง หัวหน้า งานศูนย์ความเป็นเลิศ
อีเมล kkulprateepunta@yahoo.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255709 ต่อ 118

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2564
  ภาคการศึกษา 1

   พย. 1202 หลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย. 1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

 • ปีการศึกษา  2563
  ภาคการศึกษา 1

   พย. 1202 หลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย. 1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย. 1207 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1

   พย. 1209 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

   พย. 1321 วิจัยทางการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 2

   พย. 1321 วิจัยทางการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 3

   พย. 1207 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1

   พย. 1209 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ