Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุุด

ชื่อ ดร.กุลธิดา กุลประฑีปัญญา
ตำแหน่ง หัวหน้า งานศูนย์ความเป็นเลิศ
อีเมล kkulprateepunta@yahoo.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255709 ต่อ 118

รางวัล นวัตกรรม และสิทธิบัตร


 • พ.ศ. 2562

     สาขาการศึกษาพยาบาล อาจารย์พยาบาล
     ศิยษ์เก่าพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     อาจารย์ดีเด่นด้านที่ปรึกษาวิจัย พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา จนได้รับรางวัลอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องในพิธีไหว้ครู มอบเครื่องหมายเลื่อนชั้นปี และเกียรติบัตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

     อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์