Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุุด

ชื่อ ดร.กุลธิดา กุลประฑีปัญญา
ตำแหน่ง หัวหน้า งานศูนย์ความเป็นเลิศ
อีเมล kkulprateepunta@yahoo.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255709 ต่อ 118

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน) รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

  พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ 8 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

  พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546


  พยาบาลวิชาชีพ 7
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

  พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2542


  พยาบาลวิชาชีพ 6
  ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

  พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540


  พยาบาลวิชาชีพ 5
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

  พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539


  วิทยาจารย์ 5
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

  พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2538


  วิทยาจารย์ 4
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

  พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2533


  วิทยาจารย์ 3
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี