สถานการณ์การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 10


ชื่อนักวิจัย ::   ปัทมา ผ่องศิริ, วิไลลักษณ์ ตียาพันธ์, จรูญศรี มีหนองหว้า, นุสรา ประเสริฐศรี, อภิรดี เจริญนุกูล, กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, มยุรี เจริญศรี, สอาด มุ่งสิน, วรางคณา บุตรศรี, วันวิสาข์ สืบสายกลิ่น
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยในชั้นเรียน/คลินิก
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  บริหารการศึกษา
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 80,000.00 6 ม.ค. 2560 ถึง 27 ก.ค. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Pattama Phongsiri หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255462(101) pattama10@yahoo.com 100.00 100.00
2 Wilailak Teeyapan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045255462(120) wteeyapan@gmail.com 0.00 0.00
3 Jaroonsree Meenongwah นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255709(112) jmeenongwah@yahoo.com 0.00 0.00
4 Nusara Prasertsri นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255709(120) nprasertsri@gmail.com 0.00 0.00
5 Apiradee Charoennukul นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255462(118) apiradee-c@hotmail.com 0.00 0.00
6 Kunthida Kulprateepanya นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255709(100) KKULPRATEEPUNYA@YAHOO.COM 0.00 0.00
7 Mayuree Charoensri นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255462(162) mcharoensri@yahoo.com 0.00 0.00
8 Sa-ard Moongsin นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255709(188) moongsin3000@yahoo.com 0.00 0.00
9 Warangkana Bootsri นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255462(118) warang6@yahoo.com 0.00 0.00
10 วันวิสาข์ สืบสายกลิ่น นักวิจัยร่วม N - 0.00 0.00