Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุุด

ชื่อ ดร.กุลธิดา กุลประฑีปัญญา
ตำแหน่ง หัวหน้า งานศูนย์ความเป็นเลิศ
อีเมล kkulprateepunta@yahoo.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255709 ต่อ 118

งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2020

  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติ ในการอบรมวิจัยคลินิกในงานประจำ เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาสมรรถนะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ทักษะ ในกระบวนการทำวิจัยตามกฎเกณฑ์มาตรฐานในการวิจัยทางคลินิก

  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและประเมินแผนงานโครงการขับเตลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ในสถานการณ์การระบาดของ COVID - 19 ประจำปีงบประมาณ 2563