Show All PDF Close modal

-

ชื่อ อาจารย์พรรณวดี บูรณารมย์
ตำแหน่ง อาจารย์ งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ
อีเมล nimm_tok@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255462 ต่อ 334

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2544

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ป.พย.)

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2538ผลงานวิจัย


การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2561

  สิงหาคม


       โครงการพัฒนา นักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม พิธีไหว้ครู มอบหมวก เครื่องหมายเลื่อนชั้นปี มอบทุนการศึกษา และพิธีรับตะเกียงไนติงเกล

 •   ปีงบประมาณ 2560

  ตุลาคม


       โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (นครเทียนเกมส์)


       กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท้องถิ่น

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน)
  ฝ่ายวิชาการ

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2566
  ภาคการศึกษา 1

   พย. 1317 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

   พย. 1422 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

 • ภาคการศึกษา 2

   พย. 1318 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

   พย. 1423 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

   0107300207 กฎหมาย จริยศาสตร์และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 3

   พย. 1318 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

   0107300207 กฎหมาย จริยศาสตร์และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

 • ปีการศึกษา  2565
  ภาคการศึกษา 1

   พย. 1205 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

   พย. 1317 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

   พย. 1422 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

 • ภาคการศึกษา 2

   พย. 1318 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

   พย. 1423 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

 • ภาคการศึกษา 3

   พย. 1318 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1