Show All PDF Close modal

-

ชื่อ อาจารย์พรรณวดี บูรณารมย์
ตำแหน่ง อาจารย์ งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ
อีเมล nimm_tok@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255462 ต่อ 334

ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


    พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน)
    ฝ่ายวิชาการ

    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์