Show All PDF Close modal

-

ชื่อ อาจารย์พรรณวดี บูรณารมย์
ตำแหน่ง อาจารย์ คณะกรรมการบริการวิชาการ
อีเมล nimm_tok@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255462 ต่อ 334

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2566
  ภาคการศึกษา 1

   พย. 1317 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

   พย. 1422 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

 • ปีการศึกษา  2565
  ภาคการศึกษา 1

   พย. 1205 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

   พย. 1317 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

   พย. 1422 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

 • ภาคการศึกษา 2

   พย. 1318 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

   พย. 1423 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

 • ภาคการศึกษา 3

   พย. 1318 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

 • ปีการศึกษา  2564
  ภาคการศึกษา 1

   พย. 1205 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

   พย. 1317 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

   พย. 1422 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

 • ภาคการศึกษา 2

   พย. 1423 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2