การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


ชื่อนักวิจัย ::   พัชรี ใจการุณ, ดวงกมล หน่อแก้ว, พรรณวดี บูรณารมย์, วิจิตรา จิตรักษ์, โปรยทิพย์ สันตะพันธุ์, บัณฑิตา ภูอาษา
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยในชั้นเรียน/คลินิก
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การจัดการเรียนการสอน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 30,000.00 6 ม.ค. 2560 ถึง 27 ก.ค. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Patcharee Jaigarun หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 100.00 100.00
2 Duankamol Notkao นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255709(188) 0.00 0.00
3 Phunvadee Buranarom นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ nimm_tok@hotmail.com 0.00 0.00
4 Wijittha Jithruk นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 0.00 0.00
5 Proithip Suntaphun นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045255462(110) proithip_nurse@live.com 0.00 0.00
6 Buntita Phuarsa นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-25462(110) Pom1154@hotmail.com 0.00 0.00