บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ และชยพล ศิรินิยมชัย. (2566). แนวทางการดูแลเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19.  (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล และการสาธารณสุข ภาคใต้ ). 10(1), 203-215. TCI
2 กรศศิร์ ชิดดี, รังสรรค์ บึตรชา, อติญาณ์ ศรเกษตริน, ฉันทนา โสวัตร และพยงค์ เทพอักษร. (2565). สมุนไพรไทยตำรับ“ยาแคปซูลเคอร่า” ในการดูแลตนเองของผู้เข้าข่ายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019.  (วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ). 5(1), 220-235. TCI
3 อัญญา ปลดเปลื้อง. (2565). บทบาทพยาบาลด้านการจัดบริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.  (วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ ). 9(1), 39-51. TCI
4 จิริยา อินทนา, กนิพันธุ์ ปาณนรงค์, หยาดชล ทวีธนาวณิชย์, ปาริชาต ญาตินิยม และลิลิต ศิริทรัพย์จนันท์. (2564). การส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในผู้สูงอายุ: แนวปฏิบัติสำหรับพยาบาล.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ). 4(1), 17-32. TCI
5 จันทนา ณหทัยโภคิน, พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล และวัลทณี นาคศรีสังข์. (2564). บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจลำบากเฉียบพลันที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ). 15(3), 31-40. TCI
6 สุดารัตน์ วันงามวิเศษ, ดวงฤทัย เสมคุ้มหอม และธมกร เธียรภูริเดช. (2564). บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ยาพ่นควบคุมของเด็กโรคหืด.  (วารสารการพยาบาลและการศึกษา  ). 14(2), 1-10. TCI
7 บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์, ดนัย ดุสรักษ์, ศิรเมศร์ โภโค และพีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล. (2564). แผลเบาหวาน: การดูแลและการส่งเสริมการหายของแผล.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ). 15(3), 41-56. TCI
8 บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์, ดนัย ดุสรักษ์, ศิรเมศร์ โภโค, ชยพล ศิรินิยมชัย และชาติชาย กิติยานันท์. (2564). การดูแลเท้า: ปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามของผู้สูงอายุโรคเบาหวานในชุมชน.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ). 15(1), 46-61. TCI
9 กรศศิร์ ชิดดี, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, หยาดชล ทวีธนาวณิชย์, ผุสดี สระทอง และฟูซียะห์ หะยี. (2563). จิตตปัญญาศึกษา: กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดด้วยการเขียนบันทึก.  (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล และการสาธารณสุข ภาคใต้ ). 7(3), 23-38. TCI
10 ปรางทิพย์ ทาเสนาะ, กรศศิร์ ชิดดี, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ และจงลักษณ์ ทวีแก้ว. (2563). แนวทางการให้ความรู้ก่อนการถือศีลอดแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 12(3), 1-15. Other
11 ดวงฤทัย เสมคุ้มหอม, ปรียสลิล ไชยวุฒิ, สุดารัตน์ วันงามวิเศษ และธมกร เธียรภูริเดช. (2563). การส่งเสริมการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย.  (วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ). 7(10), 15-31. TCI
12 รุจา แก้วเมืองฝาง, บุญตา สุขวดี, มนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์, พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม และสุภาพร ปรารมย์. (2563). การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด - 19.  (วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ). 7(11), 370-383. TCI
13 กรศศิร์ ชิดดี, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, กรรณิกา เกตุนิล, มุสลินท์ โตะแปเราะ และนันทา กาเลี่ยง. (2562). จิตตปัญญาศึกษา: กิจกรรมและการประเมินการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต.  (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล และการสาธารณสุข ภาคใต้ ). 6(3), 145-157. TCI
14 พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล และศรีวรรณ มีบุญ. (2562). บทบาทพยาบาลผู้จัดการรายกรณีต่อการดูแลผู้บริจาคอวัยวะที่มีภาวะสมองตาย.  (วารสารการพยาบาลและการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ). 12(3), 17-25. TCI
15 กรศศิร์ ชิดดี และรุจา แก้วเมืองฝาง. (2561). จิตตปัญญาศึกษา: การจัดการเรียนรู้รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันการเจ็บป่วยสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 10(3), 231-241. TCI
16 รุจา แก้วเมืองฝาง และสุภาพร ปรารมย์. (2561). การฝึกโยคะเพื่อลดความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 10(2), 194-204. TCI
17 อมราวดี บุญยรัตน์. (2561). การออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูสภาพในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีอาการคงที่.  (รามาธิบดีพยาบาลสาร  ). 24(1), 13-24. TCI
18 Bheerahev Rungkhunakorn, พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม และSirina Jitcharat. (2560). ภาวะผู้นำแห่งการรับใช้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน : แนวคิดและทฤษฎี เพื่อการพัฒนา.  (Veridian E-Journal, Silpakorn University ). 10(1), 1103-1114. TCI
19 Kittiporn Nawsuwan, Prapaipis Singhasem และวัลทณี นาคศรีสังข์. (2560). สมรรถนะที่จำเป็นต่อการดูแลผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ เมื่อเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 27(1), 1-11. TCI
20 นงนุช เสือพูมี, วัลทณี นาคศรีสังข์ และPrapaipis Singhasem. (2560). การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ทางการพยาบาล.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 27(1), 12-21. TCI
21 ปรียสลิล ไชยวุฒิ และเยาวลักษณ์ คุมขวัญ. (2560). หุ่นจำลองฝึกทักษะการดูดเสมหะ : นวัตกรรมสื่อการสอนทางการพยาบาล.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 27(2), 47-59. TCI
22 Makarapan Jutarosaga, Plernta Prombuasri, Wacharee Amornrojanavaravutti, ศุกร์ใจ เจริญสุข, Prasert Attohi, Anittha Jutarosaga และOrapin Swangwatanasade. (2560). การสะท้อนเส้นทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือนสู่คณะปฏิบัติการไร้พรมแดนปัญญาปฏิบัติ.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 27(2), 31-46. TCI
23 พัทธวรรณ ชูเลิศ, บุญตา สุขวดี และมนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์. (2560). การพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กับนักศึกษาพยาบาล GENERATION Z.  (วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา ). 18(2), 28-35. Other
24 วิราวรรณ คล้ายหิรัญ, จิราภรณ์ อนุชา และอัญญา ปลดเปลื้อง. (2560). การคุมกำเนิดของแรงงานข้ามชาติหญิงชาวเมียนมาร์เชื้อสายมอญ: บริบทจังหวัดสมุทรสาคร.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ). 9(1), 34-43. TCI
25 จันทนา ณหทัยโภคิน. (2560). การป้องกันผิวหนังถูกทำลายในผู้สูงอายุ.  (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล และการสาธารณสุข ภาคใต้ ). 4(3),  TCI
26 บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์. (2560). รูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ). 11(3), 11-21. TCI
27 จันทนา ณหทัยโภคิน. (2560). หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจ.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 27(3), 10-18. TCI
28 อัญญา ปลดเปลื้อง. (2559). สมรรถนะของพยาบาลพี่เลี้ยง.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 8(3), 168-174. TCI
29 กมลรัตน์ เทอร์เนอร, จรัสศรี เพ็ชรคง, จุฬารัตน์ ห้าวหาญ และนวพร มามาก. (2559). การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการศึกษาพยาบาล.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 26(3), 13-26. TCI
30 กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ และจรัสศรี เพ็ชรคง. (2559). ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: สาระสำคัญที่ต้องรู้ สำหรับการจัดการศึกษาพยาบาล.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 26(1), 1-15. TCI
31 เยาวลักษณ์ คุมขวัญ และปรียสลิล ไชยวุฒิ. (2559). การเตรียมความพร้อมของญาติเพื่อส่งเสริมการตายอย่างสมศักดิ์ศรีในผู้ป่วยระยะสุดท้าย.  (วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ). 11(2), 125-138. TCI
32 ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์. (2558). ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและการพยาบาล : บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 25(1), 1-12. TCI
33 ดร.ศุภาพิชญ์ โฟนโบร์แมนน์ และศุกร์ใจ เจริญสุข. (2558). การรับประทานยาต่อเนื่อง : คำนิยามและปัญหา.  (วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ). 9(2), 94-99. TCI
34 อัญญา ปลดเปลื้อง. (2556). การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปรากฎการณ์วิทยา.  (วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา ). 23(2), 1-10. Other
35 Charoensuk, S. & Karuncharernpanit, S. (2013). Collaboration for Disease Surveillance in Poultry Industry: A Case Study of Chachoengsao Province. In  Kamolrat Turner (Ed.). SRRT: Clipping the Wings of Emerging Diseases in Thailand (A Other ). 2556(0), 35-44. ISI
36 ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์ และอัญชลีพร อมาตยกุล. (2556). การป้องกันภาวะสมองเสื่อม ใน หนังสือคู่มือการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุ.  (A Other ). 2556(0),  ISI
37 Contemplative Education Activities : Personality Development Strategies for & Student Nurses. (2556). Contemplative Education Activities : Personality Development Strategies for Student Nurses.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 5(2), 106-117. TCI
38 Charoensuk, S. & Wanida Sriworakul. (2012). Universal Health Coverage for Decentralization and Humanistic Care: Lam Sonthi Model. In Apiradee Treerutkuarkul (Ed.). Universal Health Coverage: Case studies from Thailand. (A Other ). 2555(0), 41-50. ISI
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.