บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน
1 Collaboration for Disease Surveillance in Poultry Industry: A Case Study of Chachoengsao Province. In  Kamolrat Turner (Ed.). SRRT: Clipping the Wings of Emerging Diseases in Thailand,   Charoensuk, S., Karuncharernpanit, S. (A Other, 2556). 35-44.
2 Universal Health Coverage for Decentralization and Humanistic Care: Lam Sonthi Model. In Apiradee Treerutkuarkul (Ed.). Universal Health Coverage: Case studies from Thailand.,   Charoensuk, S., Wanida Sriworakul (A Other, 2555). 41-50.
3 การป้องกันภาวะสมองเสื่อม ใน หนังสือคู่มือการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุ,   ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์, อัญชลีพร อมาตยกุล (A Other, 2556). 
4 Competencies of Preceptor,   Plodpluang, U. (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2559). 168-174.
5 Teach Less, Learn More: A Conceptual Model and Application for Nursing Education,   กมลรัตน์ เทอร์เนอร, Petchkong, J., จุฬารัตน์ ห้าวหาญ, นวพร มามาก (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2559). 13-26.
6 21st Century Skills: Essential Issues for Nursing Education Management,   กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, Petchkong, J. (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2559). 1-15.
7 PREPARATION OF CARE GIVERS TO PROMOTE DEATH, DIGNITY, IN THE END OF LIFE PATIENTS,   Kumkawn, Y., Chaiyawut, P. (วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร, 2559). 125-138.
8 Servant leadership for village health volunteer : concept and theory for development,   Bheerahev Rungkhunakorn, Anansirikasem, P., Sirina Jitcharat (Veridian E-Journal, Silpakorn University, 2560). 1103-1114.
9 Essential Competencies of Registered Nurses for the Care of the Elderly in an Aging Society,   Kittiporn Nawsuwan, Prapaipis Singhasem, Naksrisang, W. (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2560). 1-11.
10 Management of Experiential Learning in Nursing Education,   Suapumee, N., Naksrisang, W., Prapaipis Singhasem (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2560). 12-21.
11 Suction Models for Suction Skill Practice: Innovations in Nursing Instructional Medias,   Chaiyawut, P., Kumkawn, Y. (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2560). 47-59.
12 Reflection Pathway of Humanized Health Care Learning Process Reform by a Simulated Family Model to a Community of Practice,   Makarapan Jutarosaga, Plernta Prombuasri, Wacharee Amornrojanavaravutti, Charoensuk, S., Prasert Attohi, Anittha Jutarosaga, Orapin Swangwatanasade (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2560). 31-46.
13 The Humanize health care development in Generation Z Nursing Students,   Choolert, P., Sukhawadee, B., Kulaphanich, M. (วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา, 2560). 28-35.
14 The Contraception’s Myanmar–Mon Women Migrant Workers: Samut Sakhon Province Context,   วิราวรรณ คล้ายหิรัญ, จิราภรณ์ อนุชา, Plodpluang, U. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 2560). 34-43.
15 การป้องกันผิวหนังถูกทำลายในผู้สูงอายุ,   จันทนา ณหทัยโภคิน (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล และการสาธารณสุข ภาคใต้, 2560). 
16 Data Analysis in Phenomenology Studies,   Plodpluang, U. (วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา, 2556). 1-10.
17 Older People with Dementia and Nursing Care: A Challenging Role for Nurses,   Karuncharernpanit, S. (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2558). 1-12.
18 Care Management Model for Elderly Stroke Patient at Home,   Hirankrua, B. (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560). 11-21.
19 Adherence to medication: Definitions and problems,   ดร.ศุภาพิชญ์ โฟนโบร์แมนน์ , Charoensuk, S. (วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 2558). 94-99.
20 Evidence-Based Practice on Endotracheal Suctioning for Intubated Adult Patients,   Nahathaiphokin, J. (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2560). 10-18.
21 Contemplative Education Activities : Personality Development Strategies for Student Nurses,   Chiddee, K. (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2556). 106-117.
22 Contemplative Education: Learning Management in Health Promotion and Illness Prevention Practicum,   Chiddee, K., Kaeomaungfang, R. (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2561). 231-241.
23 Yoga Training for Stress Reduction in Pregnant Teenagers,   Kaeomaungfang, R., สุภาพร ปรารมย์ (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2561). 194-204.
24 การออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูสภาพในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีอาการคงที่,   อมราวดี บุญยรัตน์ (รามาธิบดีพยาบาลสาร , 2561). 13-24.
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี ค.ศ.