ตำรา/หนังสือ

ลำดับ รายการผลงาน
1 การถอดบทเรียน การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ภายใต้กระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์.,   ศุกร์ใจ เจริญสุข, จรัสศรี เพ็ชรคง, พัทธวรรณ ชูเลิศ (ISBN:-, 2556). ครั้งที่ 1.
2 การสอนทางสุขภาพ,   ศิริวรรณ ชอบธรรม (ISBN:9786161120153, 2556). ครั้งที่ 1.
3 การสอนและให้คำปรึกษาทางสุขภาพ,   นวลอนงค์ ศรีสุกไสย (ISBN:-, 2555). ครั้งที่ 0.
4 การป้องกันปัญหาสุขภาพด้วยวิธีทางระบาดวิทยา,   พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม (ISBN:, 2556). ครั้งที่ 1.
5 การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนด,   วัลทณี นาคศรีสังข์ (ISBN:, 2556). ครั้งที่ 1.
6 ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ,   สุพัตรา ไตรอุดมศรี (ISBN:, 2556). ครั้งที่ 1.
7 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง,   ดนัย ดุสรักษ์ (ISBN:, 2556). ครั้งที่ 1.
8 กฏหมายวิชาชีพพยาบาล,   สิทธิ อติรัตนา (ISBN:, 2556). ครั้งที่ 1.
9 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์,   ปรียสลิล ไชยวุฒิ (ISBN:, 2556). ครั้งที่ 1.
10 การพยาบาลบุคคลวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ,   เยาวลักษณ์ คุมขวัญ (ISBN:, 2556). ครั้งที่ 1.
11 การสอนและให้คำปรึกษาทางสุขภาพ,   นวลอนงค์ ศรีสุกไสย (ISBN:, 2556). ครั้งที่ 0.
12 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้,   หยาดชล ทวีธนาวณิชย์ (ISBN:, 2556). ครั้งที่ 1.
ค้นหา ตำรา/หนังสือ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี ค.ศ.