ตำรา/หนังสือ

ลำดับ รายการผลงาน
1 การถอดบทเรียน การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ภายใต้กระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์.,   ศุกร์ใจ เจริญสุข, จรัสศรี เพ็ชรคง, พัทธวรรณ ชูเลิศ (ISBN:-, 2556). ครั้งที่ 1.
2 การสอนทางสุขภาพ,   ศิริวรรณ ชอบธรรม (ISBN:9786161120153, 2556). ครั้งที่ 1.
3 การสอนและให้คำปรึกษาทางสุขภาพ,   นวลอนงค์ ศรีสุกไสย (ISBN:-, 2555). ครั้งที่ 0.
4 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง,   ดนัย ดุสรักษ์ (ISBN:, 2556). ครั้งที่ 1.
5 กฏหมายวิชาชีพพยาบาล,   สิทธิ อติรัตนา (ISBN:, 2556). ครั้งที่ 1.
6 การสอนและให้คำปรึกษาทางสุขภาพ,   นวลอนงค์ ศรีสุกไสย (ISBN:, 2556). ครั้งที่ 0.
7 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง,   ดนัย ดุสรักษ์ (ISBN:, 2560). ครั้งที่ 2.
ค้นหา ตำรา/หนังสือ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี ค.ศ.