การออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูสภาพในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีอาการคงที่


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   อมราวดี บุญยรัตน์
ชื่อวารสาร ::  Ramathibodi Nursing Journal 
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  Ramathibodi Nursing Journal 
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 หน้า 13-24
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟู อมราวดี 2561.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Ammarawadee Boonyarat ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-330479-82(117) aumicu2000@hotmail.com, aumicuu@gmail.com 100.00 N