การป้องกันภาวะสมองเสื่อม ใน หนังสือคู่มือการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุ


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์, อัญชลีพร อมาตยกุล
ชื่อวารสาร ::  A Other
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 2556 ฉบับที่ - หน้า 0-0
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2556
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
  
กลุ่มสาขา ::  พยาบาลศาสตร์
สาขา ::  การพยาบาลผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 Sirikul Karuncharernpanit ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช +66 32 344955-6 ksiriku@hotmail.com 60.00 N
2 อัญชลีพร อมาตยกุล ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 40.00 N