การป้องกันผิวหนังถูกทำลายในผู้สูงอายุ


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   จันทนา ณหทัยโภคิน
ชื่อวารสาร ::  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนี และวิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร เครือข่ายภาคใต้
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 หน้า 0-0
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2560
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  1 กันยายน พ.ศ. 2560
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 Janthana Nahathaiphokin ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-344954-6 je.tree@hotmail.com 100.00 N