Show All PDF Close modal

ฟ้าใสหลังฝน

ชื่อ อาจารย์พลอยประกาย ฉลาดล้น
ตำแหน่ง อาจารย์ งานวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
อีเมล tutitichaya@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
99 หมู่ 3 ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
โทร 032-330479-82 ต่อ 202

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2561

  พฤศจิกายน


       พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นชุมชน ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

 •   ปีงบประมาณ 2560

  สิงหาคม


       พัฒนานักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560


  มีนาคม


       พัฒนานักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2559


  ธันวาคม


       พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการป้องกันโรคอ้วน การจมน้ำ และโรคไข้เลือดออกให้กับเด็กวัยเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาไทย


  ตุลาคม


       วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 •   ปีงบประมาณ 2559

  สิงหาคม


       พัฒนานักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยพิธี วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559


  เมษายน


       พัฒนานักศึกษา และการบริการวิชาการ ชุมชนจิตบริการเนื่องในวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2558


  กุมภาพันธ์


       พัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสาพัฒนาศักยภาพ อสร.โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่งและโรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง ในการป้องกันโรคโรคอ้วนโดยใช้ภูมิปัญญาไทยและการมีส่วนร่วมของชุมชน (ครอบครัวสุขภาวะ ที่ 8)


  ธันวาคม


       พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาไทย (ครอบครัวสุขภาวะ ที่ 8)


  ตุลาคม


       วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558