วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช


กลุ่มสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ


สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล