Show All PDF Close modal

ฟ้าใสหลังฝน

ชื่อ อาจารย์พลอยประกาย ฉลาดล้น
ตำแหน่ง อาจารย์ งานวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
อีเมล tutitichaya@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
99 หมู่ 3 ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
โทร 032-330479-82 ต่อ 202

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2560

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาล

      วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2545ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2563

  27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  วิทยากรให้ความรู้ งานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ประจำปี 2562

 • ปีงบประมาณ 2562

  28 กันยายน พ.ศ. 2562
  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องยาเสพติดในโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์

  9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  วิทยากร

  3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
  ประชุมถอดบทเรียนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่เทิดไท้องค์ราชันย์

  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  ประชุมคณะทำงานโครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่เทิดไท้องค์ราชันย์

 • ปีงบประมาณ 2561

  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  ประสานงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสร้างสรรค์ เชิญชวนเลิกบุหรี่ทั่วไทย ภายใต้การขับเคลื่อน "โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน"

  23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  เป็นกรรมการคุมสอบความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพ

  24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  วิทยากรเรื่องการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

 • ปีงบประมาณ 2560

  21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  ไปเป็นวิทยากร

  28 เมษายน พ.ศ. 2560
  เป็นวิทยกร โครงการค่ายเยาวชนคน number one ประจำปี 2560

  4 เมษายน พ.ศ. 2560
  ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 • ปีงบประมาณ 2561

  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นชุมชน ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2561

  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นชุมชน ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1


       บูรณาการ พย.1209 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  •   ปีงบประมาณ 2561

   พฤศจิกายน


        พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นชุมชน ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

  •   ปีงบประมาณ 2560

   สิงหาคม


        พัฒนานักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560


   มีนาคม


        พัฒนานักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2559


   ธันวาคม


        พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการป้องกันโรคอ้วน การจมน้ำ และโรคไข้เลือดออกให้กับเด็กวัยเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาไทย


   ตุลาคม


        วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

  •   ปีงบประมาณ 2559

   สิงหาคม


        พัฒนานักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยพิธี วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559


   เมษายน


        พัฒนานักศึกษา และการบริการวิชาการ ชุมชนจิตบริการเนื่องในวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2558


   กุมภาพันธ์


        พัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสาพัฒนาศักยภาพ อสร.โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่งและโรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง ในการป้องกันโรคโรคอ้วนโดยใช้ภูมิปัญญาไทยและการมีส่วนร่วมของชุมชน (ครอบครัวสุขภาวะ ที่ 8)


   ธันวาคม


        พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาไทย (ครอบครัวสุขภาวะ ที่ 8)


   ตุลาคม


        วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

  ความเชี่ยวชาญ


  •    การพยาบาลอาชีวอนามัย

      อาชีวอนามัย

      เวชปฏิบัติเบื้องต้น

  ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2562


   พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน) อาจารย์
   อาจารย์
   งานวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

  ประสบการณ์ในการสอน


  • ปีการศึกษา  2561
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1310 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

    พย.1411 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

  • ภาคการศึกษา 2

    พย.1209 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

    พย.1412 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

  • ภาคการศึกษา 3

    พย.1208 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย

  • ปีการศึกษา  2560
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1310 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

    พย.1411 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

    วพ.105 ระบบการทำงานหน่วยบริการสุขภาพและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล

  • ภาคการศึกษา 2

    พย.1426 ปฏิบัติเวชบริบาลเบื้องต้น

    ลส.1010 กระบวนทัศน์ในการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

    พย.1209 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

    พย.1412 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

    วพ.109 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน

  • ภาคการศึกษา 3

    พย.1208 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย

  • ปีการศึกษา  2559
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1310 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

    พย.1425 เวชบริบาลเบื้องต้น

  • ภาคการศึกษา 2

    พว.1109 มนุษย์ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

    ลส.1010 กระบวนทัศน์ในการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

    พย.1209 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

    พย.1412 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

    วพ.109 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน

  • ภาคการศึกษา 3

    พย.1208 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย