Show All PDF Close modal

ฟ้าใสหลังฝน

ชื่อ อาจารย์พลอยประกาย ฉลาดล้น
ตำแหน่ง อาจารย์ งานวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
อีเมล tutitichaya@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
99 หมู่ 3 ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
โทร 032-330479-82 ต่อ 202

งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2563

  27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  วิทยากรให้ความรู้ งานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ประจำปี 2562

 • ปีงบประมาณ 2562

  28 กันยายน พ.ศ. 2562
  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องยาเสพติดในโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์

  9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  วิทยากร

  3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
  ประชุมถอดบทเรียนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่เทิดไท้องค์ราชันย์

  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  ประชุมคณะทำงานโครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่เทิดไท้องค์ราชันย์

 • ปีงบประมาณ 2561

  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  ประสานงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสร้างสรรค์ เชิญชวนเลิกบุหรี่ทั่วไทย ภายใต้การขับเคลื่อน "โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน"

  23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  เป็นกรรมการคุมสอบความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพ

  24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  วิทยากรเรื่องการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

 • ปีงบประมาณ 2560

  21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  ไปเป็นวิทยากร

  28 เมษายน พ.ศ. 2560
  เป็นวิทยกร โครงการค่ายเยาวชนคน number one ประจำปี 2560

  4 เมษายน พ.ศ. 2560
  ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 • ปีงบประมาณ 2561

  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นชุมชน ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2561

  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นชุมชน ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1


       บูรณาการ พย.1209 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1