Show All PDF Close modal

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั้น

ชื่อ อาจารย์มยุรี เจริญศรี
ตำแหน่ง หัวหน้า เทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
อีเมล mcharoensri@yahoo.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255462 ต่อ 162

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จิตวิทยาการให้คำปรึกษา

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2533

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (ป.พ.ส.)

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2525ผลงานวิจัย


การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2561

  สิงหาคม


       โครงการพัฒนา นักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม พิธีไหว้ครู มอบหมวก เครื่องหมายเลื่อนชั้นปี มอบทุนการศึกษา และพิธีรับตะเกียงไนติงเกล

 •   ปีงบประมาณ 2560

  ตุลาคม


       โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (นครเทียนเกมส์)


       กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท้องถิ่น

ความเชี่ยวชาญ


 •    จิตวิทยาการปรึกษา

     จิตวิทยาพัฒนาการ การปรึกษาจิตวิทยา วิทยากร OD

     พยาบาลศาสตร์

     การพยาบาลจิตเวช วิจัยทางการพยาบาลจิตเวช

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) หัวหน้ากลุ่มงาน
  หัวหน้ากลุ่มงาน
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2562
  ภาคการศึกษา 1

   พย. 1204 การสื่อสาร การสอน และการให้การปรึกษาทางสุขภาพ

 • ภาคการศึกษา 2

   พย. 1315 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

   พย. 1316 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

รางวัล นวัตกรรม และสิทธิบัตร