พฤติกรรมและทักษะภาวะผู้นำของผู้ผ่านการอบรมตามสมรรถนะของผู้บริหารหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30/2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


ชื่อนักวิจัย ::   มยุรี เจริญศรี, ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ, วิไลลักษณ์ ตียาพันธ์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษาเชิงพัฒนาการ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  ตีพิมพ์/นำไปใช้งาน
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การจัดการเรียนการสอน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 28,000.00 6 ม.ค. 2560 ถึง 27 ก.ค. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Mayuree Charoensri หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255462(162) mcharoensri@yahoo.com 100.00 100.00
2 Natthaya Chabukam นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045255462(112) natnonanme09@gmail.com 0.00 0.00
3 Wilailak Teeyapan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045255462(120) wteeyapan@gmail.com 0.00 0.00