พฤติกรรมและทักษะภาวะผู้นำของผู้ผ่านการอบรมตามสมรรถนะของผู้บริหารหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง รุ่นที่ 27/2556 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


ชื่อนักวิจัย ::   ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ, วิไลลักษณ์ ตียาพันธ์, มยุรี เจริญศรี
ชื่อวารสาร วารสารการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขและการศึกษา, 16(2), 62-75
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2558
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  บริหารการพยาบาล
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>abstrac005.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>005.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Natthaya Chabukam นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045255462(112) natnonanme09@gmail.com 100.00 0.00
  2 Wilailak Teeyapan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045255462(120) wteeyapan@gmail.com 0.00 0.00
  3 Mayuree Charoensri นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255462(162) mcharoensri@yahoo.com 0.00 0.00