การถอดบทเรียน การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ภายใต้กระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์.


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ศุกร์ใจ เจริญสุข, จรัสศรี เพ็ชรคง, พัทธวรรณ ชูเลิศ
รหัส ISBN ::  -
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2556
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • ถอดบทเรียน.jpg
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Sukjai Charoensuk ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช sukjai66@yahoo.com 34.00 N
    2 Jaratsri Petchkong ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-344955(150) jaratphet@yahoo.com 33.00 N
    3 Pattawan Choolert ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-344954-56(221) pattawan.ckr@hotmail.com,treballtreball@gmail.com 33.00 N