Show All PDF Close modal

การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

ชื่อ อาจารย์วันดี แย้มจันทร์ฉาย
ตำแหน่ง อาจารย์ กลุ่มงานวิจัยและผลงานวิชาการ
อีเมล wandee@bcnsprnw.ac.th, wandeey@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
45 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-213741 ต่อ 326

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลผู้ใหญ่

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2538

  ปริญญาโท:  Master of Public Health (M.P.H.) Health Behavior and Health Education

      University of Michigan at Ann Arbor

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2548

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (ป.พ.ส.) การพยาบาล

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2531ผลงานวิจัย


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2562

  23 กันยายน พ.ศ. 2562
  เล่าสู่กันฟัง Reflective Thinking ในการจัดการเรียนการสอนจากสหรัฐอเมริกา

 • ปีงบประมาณ 2560

  20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการคัดเลือกข้อสอบวัดความถนัดทั่วไปของระบบการรับสมัครระบบคัดตรงจากพื้นที่

 • ปีงบประมาณ 2558

  22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  การสร้างแบบประเมินการเข้าค่ายเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558 ระบบคัดตรงจากพื้นที่

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับวิทยาลัยลงสู่บุคลากรและการพัฒนาระบบการประเมินผลงาน

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2563

  กันยายน


       กิจกรรมที่ 2 พิธีรับหมวก เครื่องหมายชั้นปี และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 •   ปีงบประมาณ 2562

  ตุลาคม


       กิจกรรมที่ 1 วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562


       โครงการส่งเสริมวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมองค์กร ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย


       สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ “เต้นกำรำเคียว”


  เมษายน


       โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

 •   ปีงบประมาณ 2561

  พฤศจิกายน


       อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561


  ตุลาคม


       ส่งเสริมวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมองค์กร และศิลปวัฒนธรรมประเพณี


  สิงหาคม


       สานสัมพันธ์ครอบครัว สปร.นว.ประจำปี 2561


       พิธีบายศรีสู่ขวัญ และจุดเทียนแห่งปัญญาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล

 •   ปีงบประมาณ 2560

  ตุลาคม


       ส่งเสริมวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมองค์กร ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย


       วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560


  สิงหาคม


       อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีลอยกระทง


  เมษายน


       สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๐

 •   ปีงบประมาณ 2559

  ตุลาคม


       เสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเอกลักษณ์ไทย

 •   ปีงบประมาณ 2558

  ตุลาคม


       โครงการวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2558


       โครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเอกลักษณ์ไทย

ความเชี่ยวชาญ


 •    สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

     การวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัยทางการพยาบาล

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ (ดานการสอน) ชำนาญการพิเศษ

  พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551


  พยาบาลวิชาชีพ 8 (วช.)

  พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547


  พยาบาลวิชาชีพ 7 (ด้านการสอน)

  พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545


  พยาบาลวิชาชีพ 6

  พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2541


  พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. (ทั่วไป)

  พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540


  พยาบาลวิชาชีพ 5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

  พ.ศ. 2539


  พยาบาลวิชาชีพ 5

  พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539


  วิทยาจารย์ 5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชธานีสวรรค์ประชารักษ์

  พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2538


  วิทยาจารย์ 5

  พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535


  วิทยาจารย์ 4

  พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2533


  วิทยาจรย์ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์

  พ.ศ. 2532


  วิทยาจารย์ 3

  พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2532


  วิทยาจารย์ 3

  พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 543


  พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน)
  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2563
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1430 การวิจัยทางการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 1

   พย.1204 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 2

   พย.1317 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1

 • ปีการศึกษา  2562
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1431 แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล

   ท.101 ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1429 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล

   พย.1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 1

   พย.1204 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 2

   พย.1317 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 1

   พย.1204 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 2

 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1330 การวิจัยทางการพยาบาล

   ล.1009 การศึกษาอิสระ

   พย.1204 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 2

   ท.101 ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1429 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล

   พย.1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 1

   พย.1204 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 2

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 1

   พย.1204 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 2