Show All PDF Close modal

การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

ชื่อ อาจารย์วันดี แย้มจันทร์ฉาย
ตำแหน่ง อาจารย์ กลุ่มงานวิจัยและผลงานวิชาการ
อีเมล wandee@bcnsprnw.ac.th, wandeey@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
45 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-213741 ต่อ 326

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ (ดานการสอน) ชำนาญการพิเศษ

  พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551


  พยาบาลวิชาชีพ 8 (วช.)

  พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547


  พยาบาลวิชาชีพ 7 (ด้านการสอน)

  พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545


  พยาบาลวิชาชีพ 6

  พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2541


  พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. (ทั่วไป)

  พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540


  พยาบาลวิชาชีพ 5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

  พ.ศ. 2539


  พยาบาลวิชาชีพ 5

  พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539


  วิทยาจารย์ 5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชธานีสวรรค์ประชารักษ์

  พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2538


  วิทยาจารย์ 5

  พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535


  วิทยาจารย์ 4

  พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2533


  วิทยาจรย์ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์

  พ.ศ. 2532


  วิทยาจารย์ 3

  พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2532


  วิทยาจารย์ 3

  พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 543


  พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน)
  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ