Show All PDF Close modal

การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

ชื่อ อาจารย์สำเร็จ เทียนทอง
ตำแหน่ง หัวหน้า งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อีเมล samrej66@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255709 ต่อ 100

ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน


    พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน) หัวหน้างาน
    หัวหน้างาน
    ฝ่ายวิชาการ

    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์