Show All PDF Close modal

การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

ชื่อ อาจารย์สำเร็จ เทียนทอง
ตำแหน่ง หัวหน้า งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อีเมล samrej66@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255709 ต่อ 100

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) วิจัยและประเมินผลการศึกษา

      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2548

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ป.พย.)

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2536ผลงานวิจัย


การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2563

  มกราคม


       ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมสุขภาพในสถาบันด้านสาธารณสุขเครือข่ายลุ่มแม่น้ำโขง

 •   ปีงบประมาณ 2562

  ตุลาคม


       โครงการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  พฤษภาคม


       กิจกรรม ฟ้าขาวคืนรัง

 •   ปีงบประมาณ 2561

  ตุลาคม


       โครงการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรมและดนตรี


       กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และท้องถิ่น


  สิงหาคม


       โครงการพัฒนา นักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม พิธีไหว้ครู มอบหมวก เครื่องหมายเลื่อนชั้นปี มอบทุนการศึกษา และพิธีรับตะเกียงไนติงเกล


  กรกฎาคม


       โครงการสืบสานงานศิลป์และเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้าน


  พฤษภาคม


       กิจกรรมฟ้าขาวคืนรัง


  มกราคม


       โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาในสถาบันด้านสาธารณสุขเครือข่ายลุ่มแม่น้ำโขง

 •   ปีงบประมาณ 2560

  ตุลาคม


       โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (นครเทียนเกมส์)


       กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท้องถิ่น


  มิถุนายน


       โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสืบสานงานศิลป์และเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้าน


  พฤษภาคม


       โครงการฟ้าขาวคืนรัง


  เมษายน


       โครงการพัฒนานักศึกษาด้านค่ายอาสาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น


  กุมภาพันธ์


       กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Inter professional Ed) กิจกรรมสาธารณสุข รักถิ่นตามรอยสมเด็จพระเทพ

 •   ปีงบประมาณ 2559

  ตุลาคม


       กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท้องถิ่น


       โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ความเชี่ยวชาญ


 •    ด้านการสอน

     1.สอนวิจัย 2.การพยาบาลผู้ใหญ่ 3.การพยาบาลวิกฤตฉุกเฉิน

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน) หัวหน้างาน
  หัวหน้างาน
  ฝ่ายวิชาการ

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2563
  ภาคการศึกษา 1

   พย. 1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย. 1207 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1

   พย. 1321 วิจัยทางการพยาบาล

   พย. 1428 การบริหารและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล

 • ปีการศึกษา  2562
  ภาคการศึกษา 1

   พย. 1312 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2

 • ภาคการศึกษา 2

   พย. 1207 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1

   พย. 1321 วิจัยทางการพยาบาล